Jak wspierać rozwój umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli, ze uwzględniając bezpieczne poruszania się w sieci oraz krytyczną analizę informacji dostępnych w Internecie?

Wśród kierunków polityki oświatowej Państwa wskazanych przez MEiN do realizacji w szkołach na rok szkolny 2023/2024 znajdziemy m.in.: Wspieranie rozwoju umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli, ze szczególnym uwzględnieniem bezpiecznego poruszania się w sieci oraz krytycznej analizy informacji dostępnych w Internecie. Poprawne metodycznie wykorzystywanie przez nauczycieli narzędzi i materiałów dostępnych w sieci, w szczególności opartych na […]

Więcej
Diagnoza potrzeb rozwojowych podstawą ewaluacji programu wychowawczo-profilaktycznego

Szanowni Państwo, Wśród kierunków polityki oświatowej Państwa na rok szkolny 2023/24 wskazanych przez MEiN znajdziemy m.in. : Wspomaganie wychowawczej roli rodziny poprzez pomoc w kształtowaniu u wychowanków i uczniów stałych sprawności w czynieniu dobra, rzetelną diagnozę potrzeb rozwojowych dzieci i młodzieży, realizację adekwatnego programu wychowawczo-profilaktycznego oraz zajęć wychowania do życia w rodzinie. Z kolei art. […]

Więcej
Przygotowanie do udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w roku szkolnym 2023/2024 – rekomendowana przez MEiN dokumentacja

Szanowna Dyrekcjo, Początek roku to czas na zaplanowanie i przygotowanie do udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej. To istotne także dlatego, że w dn. 28 czerwca br. w związku z pracami grupy roboczej powołanej w ramach „Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty”, w MEiN zostały opracowane materiały robocze zawierające wykazy dokumentów, których obowiązek prowadzenia w szkołach i […]

Więcej
Diagnoza czynników chroniących i czynników ryzyka podstawą ewaluacji programu wychowawczo-profilaktycznego.

Artykuł 26 ustawy prawo oświatowe nakłada na dyrektorów szkoły  obowiązek corocznej diagnozy w zakresie występujących w środowisku szkolnym potrzeb rozwojowych uczniów, w tym czynników chroniących i czynników ryzyka. Coroczna ewaluacja programu wychowawczo-profilaktycznego powinna być oparta o wyniki tej diagnozy. W trakcie szkolenia otrzymają Państwo wyniki aktualnych badań dotyczących kondycji psychicznej dzieci i młodzieży na reprezentacyjnej […]

Więcej
Podsumowanie i ewaluacja udzielanej pomocy psychologiczno -pedagogicznej na zakończenie roku szkolnego

Obowiązujące rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach  z późn. zm. mówi w  § 20 pkt 9 „Nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści udzielający pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniowi oceniają efektywność udzielonej pomocy i formułują wnioski dotyczące dalszych działań mających […]

Więcej
Wsparcie i profilaktyka wobec autodestrukcyjnych zachowań uczniów – jak pomagać i reagować na samouszkodzenia i zachowania samobójcze uczniów?

Z badań wynika, że pogarsza się stan zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Dane Policji za 2022 rok pokazują rosnącą liczbę zachowań samobójczych wśród młodych osób. W samym 2022 roku na swoje życie targnęły się 2 093 osoby do 18. roku życia, w tym 85 dzieci młodszych niż 13 lat. Z kolei z danych opracowanych na […]

Więcej
Ocenianie i dostosowanie wymagań dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Wśród wskazanych kierunków realizacji polityki oświatowej Państwa w roku szkolnym 2022/2023 znajdziemy zapis, który mówi o „podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom i uczniom w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych.”. Na takie działania zasługują przede wszystkim uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W ustawie o systemie oświaty czytamy „nauczyciel jest obowiązany […]

Więcej
Jak uczyć i wychowywać, aby kształtować świadome korzystanie z internetu i z innych mediów cyfrowych

Wg. badań Urzędu Komunikacji Elektronicznej dzieci zwykle zaczynają korzystać z telefonu komórkowego w wieku 7-8 lat  (46,8%). Niemal każde dziecko ma telefon typu smartfon (97,7%). Z kolei wg badań NASK polskie nastolatki spędzają w sieci w czasie wolnym średnio 4 godz. i 50 m dziennie. W dni wolne od zajęć szkolnych czas ten wydłuża się […]

Więcej
ABC pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu z uwzględnieniem zadań edukacji włączającej.

W ostatnich latach rośnie liczba dzieci wymagających wsparcia edukacyjnego. Przedszkole aby funkcjonować jako placówka publiczna musi m.in. przeprowadzać rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności (rodzic może ubiegać się o przyjęcie dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi do każdego przedszkola), a dyrektor powinien przyjąć dziecko jeśli ma warunki, bo odpowiada za organizację pracy w przedszkolu, […]

Więcej
ABC pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole z uwzględnieniem zadań edukacji włączającej

W ostatnich latach rośnie liczba uczniów wymagających wsparcia edukacyjnego. Jak szacuje Ministerstwo Edukacji i Nauki ok. 31% uczniów ma specjalne potrzeby edukacyjne z różnych powodów np. niepełnosprawności, problemów w nauce czy zachowaniu.  Edukacja włączająca rozumiana jest jako podejście w procesie kształcenia i wychowania, którego celem jest zwiększanie szans edukacyjnych wszystkich osób uczących się poprzez zapewnianie […]

Więcej