Regulaminy

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W KONFERENCJACH I WARSZTATACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ GRUPA PROFILAKTYCZNIE.PL

1.  Grupa Profilaktycznie.pl Rafał Marek z siedzibą w Poznaniu ul. Św. Marcin 29/8, 61-806 Poznań NIP: 6171542544, REGON: 361433038, zwana dalej Organizatorem jest organizatorem konferencji i warsztatów.
2. Zgłoszenia do udziału w konferencji, lub zamówienia warsztatów można dokonać wysyłając formularz zgłoszeniowy na e-mail: biuro@profilaktycznie.pl
3. Przesłanie formularza zgłoszeniowego jest potwierdzeniem zapoznania się przez Uczestnika z Warunkami udziału w konferencji czy warsztatów, których dotyczy zgłoszenie.
4. Nadesłanie formularza zgłoszeniowego jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.
5. Anulacji zgłoszenia można dokonać tylko w formie pisemnej przesłanej na adres e-mail:
biuro@profilaktycznie.pl do dnia określonego przez Organizatora w zaproszeniu do udziału w Konferencji
6. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia zgłoszonych do uczestnictwa, a także do anulowania wcześniej przyjętego zgłoszenia bez podawania powodu. W takim przypadku osoba zgłoszona zostanie poinformowana o anulacji zgłoszenia indywidualnie przez pracownika firmy Grupa Profilaktycznie.pl
7. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w programie Konferencji oraz zmian w składzie osobowym paneli dyskusyjnych.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji, niewykonanie przez nich, bądź niewykorzystanie przez uczestników jakiegokolwiek punktu programu imprezy w razie zaistnienia siły wyższej w postaci: niekorzystnych warunków pogodowych, strajków, wojny, zamieszek lub niepokojów społecznych, katastrofy (w tym komunikacyjnej lub budowlanej) oraz klęski żywiołowej (pożar, powódź, trzęsienie ziemi, wybuch wulkanu, itp).
9. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania imprezy z powodu zbyt małej ilości zgłoszeń.
10. Organizator poinformuje zgłoszone osoby o odwołaniu imprezy oraz dokona zwrotu kwot wpłaconych przez Uczestników na konto Organizatora tytułem opłaty za udział w konferencji lub warsztatach.
12. Koszt uczestnictwa w Konferencji obejmuje: uczestnictwo w konferencji, komplet materiałów szkolenio-wych, koszt wyżywienia, koszty organizacyjne.
13. Opłaty za uczestnictwo należy przekazywać na konto: Grupa Profilaktycznie.pl, ul. Św. Marcin 29/8, 61-806 Poznań
Nr konta: PKO Inteligo 28 1020 5558 0000 8002 3099 0365 w terminie wskazanym na formularzu zgłoszeniowym, najpóźniej w terminie 30 dni od daty wydarzenia.
14. Ceny za udział w Konferencji podane w zaproszeniu są cenami netto. Należy do nich doliczyć podatek VAT według stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury. Koszt udziału w konferencji dla przedstawi-cieli jednostek opłacających konferencję w co najmniej 70% ze środków publicznych zwolniony jest z VAT.
15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestnika lub osób oddelegowanych przez zamawiającego do uczestnictwa w konferencji, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas trwania konferencji.
16. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, w tym ppoż., jak również instrukcji oraz poleceń organizacyjno-technicznych przedstawiciela organizatora.
17. W trakcie Konferencji organizator zastrzega sobie prawo wykonywania zdjęć oraz utrwalania przebiegu obrad w formie dokumentacji fotograficznej i filmowej wystąpień i wizerunków Uczestników.
18. Regulamin niniejszy dostępny jest na stronie firmowej Organizatora www.profilaktycznie.pl