REGULAMIN UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH I KONFERENCJACH

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH I KONFERENCJACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ GRUPA PROFILAKTYCZNIE.PL

 1.  Grupa Profilaktycznie.pl Rafał Marek z siedzibą w Poznaniu ul. 28 czerwca 1956r. 382C/51 61-441 Poznań NIP: 6171542544, REGON: 361433038, zwana dalej Organizatorem jest organizatorem konferencji i warsztatów.
 2. Zgłoszenia do udziału w konferencji/szkolenia, lub zamówienia warsztatów można dokonać wysyłając formularz zgłoszeniowy na e-mail: biuro@profilaktycznie.pl
 3. Przesłanie formularza zgłoszeniowego jest potwierdzeniem zapoznania się przez Uczestnika z Warunkami udziału w konferencji/szkoleniu czy warsztatów, których dotyczy zgłoszenie. Warunki udziału są każdorazowo opisane w pliku „Informacje organizacyjne”, który każdorazowo zostaje przekazany w formie elektronicznej uczestnikom szkolenia. Plik informacje organizacyjne jest również dostępny na stronie profilaktycznie.pl, na podstronie poszczególnych szkoleń lub konferencji.
 4. Nadesłanie formularza zgłoszeniowego jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.
 5. Anulacji zgłoszenia można dokonać tylko w formie pisemnej przesłanej na adres e-mail:

biuro@profilaktycznie.pl do dnia określonego przez Organizatora w zaproszeniu i/lub Informacjach organizacyjnych poszczególnej konferencji czy szkolenia.               Anulacja musi zostać potwierdzona przez Organizatora. Rezygnacja po tym terminie zobowiązuje do dokonania opłaty za udział w szkoleniu. Zamiast                             zgłoszonej  osoby w szkoleniu może wziąć udział inny pracownik instytucji.

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia zgłoszonych do uczestnictwa, a także do anulowania wcześniej przyjętego zgłoszenia bez podawania powodu. W takim przypadku osoba zgłoszona zostanie poinformowana o anulacji zgłoszenia indywidualnie przez pracownika firmy Grupa Profilaktycznie.pl
 2. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w programie konferencji/szkolenia oraz zmian w składzie osobowym prelegentów.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji, niewykonanie przez nich, bądź niewykorzystanie przez uczestników jakiegokolwiek punktu programu imprezy w razie zaistnienia siły wyższej w postaci: niekorzystnych warunków pogodowych, strajków, wojny, zamieszek lub niepokojów społecznych, katastrofy (w tym komunikacyjnej lub budowlanej) oraz klęski żywiołowej (pożar, powódź, trzęsienie ziemi, wybuch wulkanu, itp).
 4. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania imprezy z powodu zbyt małej ilości zgłoszeń.
 5. Organizator poinformuje zgłoszone osoby o odwołaniu imprezy oraz dokona zwrotu kwot wpłaconych przez Uczestników na konto Organizatora tytułem opłaty za udział w konferencji lub szkoleniu.
 6. Koszt uczestnictwa w konferencji lub szkoleniu obejmuje: uczestnictwo w konferencji, komplet materiałów szkoleniowych, koszt wyżywienia, koszty organizacyjne.
 7. Koszt uczestnictwa w konferencji lub szkoleniu online obejmuje: dostęp do transmisji online szkolenia, możliwość zadawania pytań prowadzącym za pośrednictwem czatu (w czasie rzeczywistym szkolenia), dostęp do nagrania ze szkolenia (na okres 30 dni), dostęp do dodatkowych materiałów szkoleniowych, o ile są one przewidziane w zaproszeniu na szkolenie.
 8. Dostęp do szkolenia online jest udzielany za pośrednictwem linku logowania, który jest przesyłany najpóźniej w dniu poprzedzającym konferencję/szkolenie. Organizator szkolenia nie odpowiada za problemy techniczne uczestników konferencji/szkolenia, które uniemożliwiają uczestnictwo wydarzeniu. Jeśli uczestnik nie otrzymał linku do logowania, jest zobligowany do poinformowania o tym organizatora, najpóźniej godzinę przed rozpoczęciem konferencji/szkolenia.
 9. Opłaty za uczestnictwo należy przekazywać na konto: Grupa Profilaktycznie.pl, ul. 28 czerwca 1956r. 382C/51 61-441 Poznań nr konta: PKO Inteligo 28 1020 5558 0000 8002 3099 0365 w terminie wskazanym na formularzu zgłoszeniowym, najpóźniej w terminie 30 dni od daty wydarzenia.
 10. Ceny za udział w konferencji/szkoleniu podane w zaproszeniu są cenami netto. Należy do nich doliczyć podatek VAT według stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury. Koszt udziału w konferencji dla przedstawicieli jednostek opłacających konferencję w co najmniej 100 % ze środków publicznych zwolniony jest z VAT.
 11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestnika lub osób oddelegowanych przez zamawiającego do uczestnictwa w konferencji, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas trwania konferencji/szkolenia.
 12. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, w tym ppoż., jak również instrukcji oraz poleceń organizacyjno-technicznych przedstawiciela organizatora.
 13. W trakcie Konferencji organizator zastrzega sobie prawo wykonywania zdjęć oraz utrwalania przebiegu obrad w formie dokumentacji fotograficznej i filmowej wystąpień i wizerunków Uczestników.
 14. Regulamin niniejszy dostępny jest na stronie firmowej organizatora www.profilaktycznie.pl