Ocena efektywności udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej, po pierwszym okresie.

Obowiązkiem nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów, udzielających w swoich placówkach pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży, jest przeprowadzanie oceny jej efektywności. Obowiązek wynika z poniższych przepisów. W rozporządzeniu MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym czytamy: […]

MORE
Kompetencje dyrektora w zakresie oceniania wewnątrzszkolnego – od statutu szkoły po plan nadzoru pedagogicznego.

Wśród wskazanych kierunków realizacji polityki oświatowej Państwa w roku szkolnym 2023/2024 znajdziemy zapis, który brzmi: „Doskonalenie kompetencji dyrektorów szkół i nauczycieli w zakresie warunków i sposobu oceniania wewnątrzszkolnego”. Z uwagi na ten  priorytet Ministerstwa Edukacji i Nauki, serdecznie zapraszamy dyrektorów oraz wicedyrektorów szkół do udziału w spotkaniu, które odbędzie się 5 grudnia br. : „Kompetencje […]

MORE
Profilaktyka zachowań trudnych wychowawczo w klasie. Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami uczniów?

Wśród kierunków polityki oświatowej Państwa wskazanych przez MEiN do realizacji w szkołach na rok szkolny 2022/2024 znajdziemy m.in.: zapis dotyczący: „podnoszenia jakości wsparcia dla dzieci, uczniów i rodzin udzielanego w systemie oświaty”. To dlatego w dn. 27 listopada br. w godz. 12.00 – 14.30 zapraszamy na spotkanie, które poprowadzi pedagog, profesor na Wydziale Studiów Edukacyjnych […]

MORE
Warunki i sposoby oceniania wewnątrzszkolnego a uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnym – II termin

Wśród wskazanych kierunków realizacji polityki oświatowej Państwa w roku szkolnym 2023/2024 znajdziemy zapis, który brzmi: „Doskonalenie kompetencji dyrektorów szkół i nauczycieli w zakresie warunków i sposobu oceniania wewnątrzszkolnego”. Szczególnie istotne staje się to w kontekście oceniania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Aby prawidłowo i sprawiedliwie oceniać postępy i osiągnięcia tych uczniów, nauczyciele oraz dyrektorzy szkół muszą być wyposażeni w odpowiednią […]

MORE
Profilaktyka autodestrukcyjnych zachowań uczniów – jak pomagać i reagować na samouszkodzenia i zachowania samobójcze uczniów?

Z badań wynika, że pogarsza się stan zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Dane Policji za 2022 rok pokazują rosnącą liczbę zachowań samobójczych wśród młodych osób. W samym 2022 roku na swoje życie targnęły się 2 093 osoby do osiemnastego roku życia, w tym 85 dzieci młodszych niż 13 lat. Z kolei z danych opracowanych na […]

MORE
Warunki i sposoby oceniania wewnątrzszkolnego a uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnym.

Wśród wskazanych kierunków realizacji polityki oświatowej Państwa w roku szkolnym 2023/2024 znajdziemy zapis, który brzmi: „Doskonalenie kompetencji dyrektorów szkół i nauczycieli w zakresie warunków i sposobu oceniania wewnątrzszkolnego”. Szczególnie istotne staje się to w kontekście oceniania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Aby prawidłowo i sprawiedliwie oceniać postępy i osiągnięcia tych uczniów, nauczyciele oraz dyrektorzy szkół […]

MORE
Jak wspierać rozwój umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli, ze uwzględniając bezpieczne poruszania się w sieci oraz krytyczną analizę informacji dostępnych w Internecie?

Wśród kierunków polityki oświatowej Państwa wskazanych przez MEiN do realizacji w szkołach na rok szkolny 2023/2024 znajdziemy m.in.: Wspieranie rozwoju umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli, ze szczególnym uwzględnieniem bezpiecznego poruszania się w sieci oraz krytycznej analizy informacji dostępnych w Internecie. Poprawne metodycznie wykorzystywanie przez nauczycieli narzędzi i materiałów dostępnych w sieci, w szczególności opartych na […]

MORE
Diagnoza potrzeb rozwojowych podstawą ewaluacji programu wychowawczo-profilaktycznego

Szanowni Państwo, Wśród kierunków polityki oświatowej Państwa na rok szkolny 2023/24 wskazanych przez MEiN znajdziemy m.in. : Wspomaganie wychowawczej roli rodziny poprzez pomoc w kształtowaniu u wychowanków i uczniów stałych sprawności w czynieniu dobra, rzetelną diagnozę potrzeb rozwojowych dzieci i młodzieży, realizację adekwatnego programu wychowawczo-profilaktycznego oraz zajęć wychowania do życia w rodzinie. Z kolei art. […]

MORE
Przygotowanie do udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w roku szkolnym 2023/2024 – rekomendowana przez MEiN dokumentacja

Szanowna Dyrekcjo, Początek roku to czas na zaplanowanie i przygotowanie do udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej. To istotne także dlatego, że w dn. 28 czerwca br. w związku z pracami grupy roboczej powołanej w ramach „Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty”, w MEiN zostały opracowane materiały robocze zawierające wykazy dokumentów, których obowiązek prowadzenia w szkołach i […]

MORE
Diagnoza czynników chroniących i czynników ryzyka podstawą ewaluacji programu wychowawczo-profilaktycznego.

Artykuł 26 ustawy prawo oświatowe nakłada na dyrektorów szkoły  obowiązek corocznej diagnozy w zakresie występujących w środowisku szkolnym potrzeb rozwojowych uczniów, w tym czynników chroniących i czynników ryzyka. Coroczna ewaluacja programu wychowawczo-profilaktycznego powinna być oparta o wyniki tej diagnozy. W trakcie szkolenia otrzymają Państwo wyniki aktualnych badań dotyczących kondycji psychicznej dzieci i młodzieży na reprezentacyjnej […]

MORE