Wsparcie i profilaktyka wobec autodestrukcyjnych zachowań uczniów – jak pomagać i reagować na samouszkodzenia i zachowania samobójcze uczniów?

Z badań wynika, że pogarsza się stan zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Dane Policji za 2022 rok pokazują rosnącą liczbę zachowań samobójczych wśród młodych osób. W samym 2022 roku na swoje życie targnęły się 2 093 osoby do 18. roku życia, w tym 85 dzieci młodszych niż 13 lat. Z kolei z danych opracowanych na […]

MORE
Ocenianie i dostosowanie wymagań dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Wśród wskazanych kierunków realizacji polityki oświatowej Państwa w roku szkolnym 2022/2023 znajdziemy zapis, który mówi o „podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom i uczniom w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych.”. Na takie działania zasługują przede wszystkim uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W ustawie o systemie oświaty czytamy „nauczyciel jest obowiązany […]

MORE
Jak uczyć i wychowywać, aby kształtować świadome korzystanie z internetu i z innych mediów cyfrowych

Wg. badań Urzędu Komunikacji Elektronicznej dzieci zwykle zaczynają korzystać z telefonu komórkowego w wieku 7-8 lat  (46,8%). Niemal każde dziecko ma telefon typu smartfon (97,7%). Z kolei wg badań NASK polskie nastolatki spędzają w sieci w czasie wolnym średnio 4 godz. i 50 m dziennie. W dni wolne od zajęć szkolnych czas ten wydłuża się […]

MORE
ABC pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu z uwzględnieniem zadań edukacji włączającej.

W ostatnich latach rośnie liczba dzieci wymagających wsparcia edukacyjnego. Przedszkole aby funkcjonować jako placówka publiczna musi m.in. przeprowadzać rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności (rodzic może ubiegać się o przyjęcie dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi do każdego przedszkola), a dyrektor powinien przyjąć dziecko jeśli ma warunki, bo odpowiada za organizację pracy w przedszkolu, […]

MORE
ABC pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole z uwzględnieniem zadań edukacji włączającej

W ostatnich latach rośnie liczba uczniów wymagających wsparcia edukacyjnego. Jak szacuje Ministerstwo Edukacji i Nauki ok. 31% uczniów ma specjalne potrzeby edukacyjne z różnych powodów np. niepełnosprawności, problemów w nauce czy zachowaniu.  Edukacja włączająca rozumiana jest jako podejście w procesie kształcenia i wychowania, którego celem jest zwiększanie szans edukacyjnych wszystkich osób uczących się poprzez zapewnianie […]

MORE
Niezbędne zapisy w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w statucie, planie nadzoru pedagogicznego i innych dokumentach placówki oświatowej

Niezbędną zawartość statutu szkoły określa art. 98 ustawy prawo oświatowe. Wśród zapisów niezbędnych do wprowadzenia w statucie znajdziemy:  „cele i zadania szkoły wynikające z przepisów prawa oraz sposób ich wykonywania, w tym w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, organizowania opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi…”. Z kolei zadania dyrektora placówki nie dotyczą tylko kontroli dokumentacji związanej z zakresem realizowanych przez specjalistów […]

MORE
Niezbędne zapisy w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w statucie, planie nadzoru pedagogicznego i innych dokumentach placówki oświatowej

Niezbędną zawartość statutu szkoły określa art. 98 ustawy prawo oświatowe. Wśród zapisów niezbędnych do wprowadzenia w statucie znajdziemy:  „cele i zadania szkoły wynikające z przepisów prawa oraz sposób ich wykonywania, w tym w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, organizowania opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi…”. Z kolei zadania dyrektora placówki nie dotyczą tylko kontroli dokumentacji związanej z zakresem […]

MORE
Ochrona i wzmacnianie zdrowia psych. dzieci i młodzieży – jak uczyć i wychowywać, kształtując postawy ukierunkowane na prawdę i dobro oraz podejmowanie odpowiedzialnych decyzji

Z badań wynika, że pogarsza się stan zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Pandemia, a w jej konsekwencji izolacja, brak wsparcia od dorosłych, problemy z nauką w szkole, stresujące wydarzenia życiowe i problemy w relacjach z rówieśnikami są przyczyną m.in. rosnącej liczby zachowań samobójczych. Dane Policji za 2021 rok pokazują gwałtowny wzrost zachowań samobójczych wśród młodych […]

MORE
Ocena efektywności udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej, po pierwszym semestrze

Obowiązkiem nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów, udzielających w swoich placówkach pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży, jest przeprowadzanie oceny jej efektywności. Obowiązek wynika z poniższych przepisów. W rozporządzeniu MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym czytamy: […]

MORE
Ocena efektywności udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej, po pierwszym semestrze

Obowiązkiem nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów, udzielających w swoich placówkach pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży, jest przeprowadzanie oceny jej efektywności. Obowiązek wynika z poniższych przepisów. W rozporządzeniu MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym czytamy: […]

MORE