Diagnoza potrzeb uczniów po powrocie do szkół – podstawą opracowania programu wychowawczo-profilaktycznego- II tura

W związku z powrotem uczniów do nauki stacjonarnej MEiN przygotowało harmonogram i rekomendacje działań dla kuratorów oświaty. Materiał to zbiór porad i wskazówek, które mają pomóc w zorganizowaniu pracy szkół i placówek w sposób przyjazny dla uczniów i rodziców, przy uwzględnieniu potrzeb nauczycieli. Aby wesprzeć uczniów w powrocie do zajęć stacjonarnych, MEiN zalecił zintegrowanie działań profilaktycznych wynikających z […]

MORE
Wsparcie po powrocie do szkół – rekomendowane działania w zakresie profilaktyki szkolnej

Serdecznie zapraszamy Państwa na szkolenie „Wsparcie po powrocie do szkół – rekomendowane działania w zakresie profilaktyki szkolnej”. Szkolenie wychodzi naprzeciw wytycznym MEiN dotyczących działań skierowanych do uczniów i rodziców oraz kadry pedagogicznej po powrocie do szkół i placówek. Spotkanie poprowadzą: – prof. JACEK PYŻALSKI, pedagog specjalny, prof. na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM w Poznaniu, pomysłodawca […]

MORE
Zakończenie roku szkolnego – obowiązki dyrektora wraz z dokumentowaniem pracy szkoły.

Zgodnie z założeniami ustawy o systemie oświaty, jak i ustawy prawo oświatowe, podstawową działalnością szkoły jest realizowanie zadań związanych z jej głównymi funkcjami – dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą. Stąd wszystkie działania związane z realizacją zadań szkolnych muszą być odpowiednio udokumentowane. To dlatego, 7 czerwca br.  proponujemy szkolenie, w którym na podstawie rozporządzeń Ministra Edukacji i […]

MORE
Diagnoza potrzeb uczniów po powrocie do szkół – podstawą opracowania programu wychowawczo-profilaktycznego

W związku z powrotem uczniów do nauki stacjonarnej MEiN przygotowało harmonogram i rekomendacje działań dla kuratorów oświaty. Materiał to zbiór porad i wskazówek, które mają pomóc w zorganizowaniu pracy szkół i placówek w sposób przyjazny dla uczniów i rodziców, przy uwzględnieniu potrzeb nauczycieli. Aby wesprzeć uczniów w powrocie do zajęć stacjonarnych, MEiN zalecił zintegrowanie działań […]

MORE
Podsumowanie i ewaluacja udzielanej pomocy psychologiczno -pedagogicznej na zakończenie roku szkolnego-II termin

Obowiązujące rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach  z późn. zm. mówi w  § 20 pkt 9 „Nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści udzielający pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniowi oceniają efektywność udzielonej pomocy i formułują wnioski dotyczące dalszych działań mających na celu […]

MORE
Podsumowanie i ewaluacja udzielanej pomocy psychologiczno -pedagogicznej na zakończenie roku szkolnego

Obowiązujące rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach  z późn. zm. mówi w  § 20 pkt 9 „Nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści udzielający pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniowi oceniają efektywność udzielonej pomocy i formułują wnioski dotyczące dalszych działań mających […]

MORE
Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych – II termin

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w przedszkolu, szkole i placówce polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych  i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w przedszkolu, szkole i placówce, w celu wspierania potencjału rozwojowego ucznia i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola, szkoły […]

MORE
Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w przedszkolu, szkole i placówce polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych  i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w przedszkolu, szkole i placówce, w celu wspierania potencjału rozwojowego ucznia i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu […]

MORE
Dokumentowanie dydaktyczno-wychowawczej pracy w warunkach nauczania zdalnego, ze szczególnym uwzględnieniem zakończenia roku szkolnego.

Zgodnie z założeniami ustawy o systemie oświaty, jak i ustawy prawo oświatowe, podstawową działalnością szkoły jest realizowanie zadań związanych z jej głównymi funkcjami – dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą. Stąd wszystkie działania związane z realizacją zadań szkolnych muszą być odpowiednio udokumentowane. Dyrektorzy placówek oświatowych często zastanawiają się nad szkolną dokumentacją. Gromadzą jej wiele na wszelki wypadek, […]

MORE