Podsumowanie i ewaluacja udzielanej pomocy psychologiczno – pedagogicznej na zakończenie roku szkolnego

Obowiązujące rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach z późn. zm. mówi w § 20 pkt 9 „Nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści udzielający pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniowi oceniają  efektywność udzielonej pomocy i formułują wnioski dotyczące dalszych działań mających  […]

MORE
Diagnoza potrzeb rozwojowych podstawą ewaluacji programu wychowawczo-profilaktycznego.

Artykuł 26 Ustawy prawo oświatowe nakłada na dyrektorów szkoły obowiązek corocznej diagnozy w zakresie występujących w środowisku szkolnym potrzeb rozwojowych uczniów, w tym czynników chroniących i czynników ryzyka. Coroczna ewaluacja programu wychowawczo-profilaktycznego  powinna być oparta o wyniki tej diagnozy. W trakcie szkolenia przybliżymy Państwu: – grupy przyczyn problemów, z którymi mierzą się uczniowie, – jak […]

MORE
Nauczyciel współorganizujący w systemie organizacji i zarządzania pomocą p-p w szkole – obowiązki i dobre praktyki.

Wśród zadań określonych na rok 2023/24 przez Ministra Edukacji Narodowej z zakresu nadzoru pedagogicznego wskazano m.in. „Zgodność z przepisami prawa zwiększenia dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom przez nauczycieli specjalistów, w tym pedagogów specjalnych”. Nauczyciel współorganizujący kształcenie stał się ważnym ogniwem systemu oświaty w systemie pomocy p-p. Jego funkcjonowanie i zadania częściowo regulowane są odgórnie na […]

MORE
Profilaktyka zachowań trudnych wychowawczo w klasie. Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami uczniów?

Szanowni Państwo, Wśród kierunków polityki oświatowej Państwa wskazanych przez MEiN do realizacji w szkołach na rok szkolny 2023/2024 znajdziemy m.in.: zapis dotyczący: „podnoszenia jakości wsparcia dla dzieci, uczniów i rodzin udzielanego w systemie oświaty”. To dlatego w dn. 25 kwietnia br. w godz. 12.00 – 14.30 zapraszamy na spotkanie, które poprowadzi pedagog, profesor na Wydziale […]

MORE
Nauczyciel współorganizujący w systemie organizacji  i zarządzania pomocą psychologiczno-pedagogiczną  w szkole – obowiązki i dobre praktyki.

Wśród zadań określonych na rok 2023/24 przez Ministra Edukacji Narodowej z zakresu nadzoru pedagogicznego wskazano m.in. „Zgodność z przepisami prawa zwiększenia dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom przez nauczycieli specjalistów, w tym pedagogów specjalnych”. Nauczyciel współorganizujący kształcenie stał się ważnym ogniwem systemu oświaty w systemie pomocy p-p. Jego funkcjonowanie i zadania częściowo regulowane są odgórnie […]

MORE
Depresja dzieci i młodzieży. Jak pomagać uczniom cierpiącym na zaburzenia nastroju?

Według danych NFZ w Polsce drastycznie przybywa osób w wieku poniżej 18 roku życia wymagających specjalistycznej pomocy z powodu depresji. W 2017 r. leczeniem depresji objęto 12,1 tys. osób poniżej 18 roku życia. W roku 2021 takiej specjalistycznej pomocy udzielono już 25,3 tys. młodym Polakom. Oznacza to ponad 100-procentowy wzrost. Szacuje się, że liczba przypadków […]

MORE
Zgodność z przepisami prawa zwiększenia dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom przez nauczycieli specjalistów, w tym pedagogów specjalnych.

W dniu 16 czerwca 2023 r. Minister Edukacji Narodowej ustalił kierunki realizacji polityki oświatowej Państwa na rok szkolny 2023/2024. Wśród zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego dla kuratorów oświaty (we wszystkich typach szkół i przedszkoli) wskazano m.in. „Zgodność z przepisami prawa zwiększenia dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom przez nauczycieli specjalistów, w tym pedagogów specjalnych”. Kontrole […]

MORE
Ocena efektywności udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej, po pierwszym okresie-17.01

Obowiązkiem nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów, udzielających w swoich placówkach pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży, jest przeprowadzanie oceny jej efektywności. Obowiązek wynika z poniższych przepisów. W rozporządzeniu MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym czytamy: […]

MORE
Życzenia Świąteczne

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia składamy życzenia Radości, Szczęścia oraz wszelkiej Pomyślności. Zespół Grupa Profilaktycznie.pl  

MORE
Ocena efektywności udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej, po pierwszym okresie.

Obowiązkiem nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów, udzielających w swoich placówkach pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży, jest przeprowadzanie oceny jej efektywności. Obowiązek wynika z poniższych przepisów. W rozporządzeniu MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym czytamy: […]

MORE