Warszawa – Program wychowawczo – profilaktyczny szkoły i placówki – diagnoza, budowa, aspekty praktyczne.

W styczniu 2017 roku weszła w życie nowelizację prawa oświatowego, która zakłada obowiązek połączenie programu profilaktyki i programu wychowawczego w jeden dokument oraz wprowadzenie przy jego opracowaniu konieczności diagnozy problemów szkolno-środowiskowych, wychowawczych i profilaktycznych. Nowy jednolity program powinien tworzyć spójną całość odziaływań wychowawczo-profilaktycznych prowadzonych przez szkołę, z dostosowaniem do potrzeb rozwojowych i możliwości uczniów i całego środowiska szkolnego. To dlatego Grupa Profilaktycznie.pl zaprasza Państwa do udziału w konferencji oświatowej:

„ Program wychowawczo – profilaktyczny szkoły i placówki – diagnoza, budowa, aspekty praktyczne”.

Konferencja odbędzie się 18 września 2017, w sali nr 121N na SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, ul. Chodakowska 19/31, Warszawa.

 W ramach konferencji dowiedzą się Państwo, jaka powinna być procedura opracowywania programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły, aby była zgodna ze standardem wypracowanym przez ORE. Zgodnie z przyjętą koncepcją odzwierciedla ona najważniejsze aspekty wychowania i profilaktyki w środowisku szkolnym a sam program stanowić będzie narzędzie regulujące działania wychowawcze i profilaktyczne w środowisku szkolnym. Omówione zostaną kluczowe warunki, które muszą być spełnione aby osiągnąć cel procesu, a także pięć etapów procedury opracowywania. Druga część szkolenia dotyczyć będzie miejsca diagnozy z w całym procesie konstruowania nowego programu wychowawczo-profilaktycznego, wyjaśnienia istoty, jej metod i sposobu prowadzenia, a także omówienia standardów ewaluacyjnych, niezbędnych do uzyskania wiarygodnych wyników ewaluacji.

Udział w konferencji opłacany ze środków publicznych jest zwolniony z VAT.

Koszt udziału w konferencji to 299 zł lub 269 zł netto w zależności od liczby uczestników z danej instytucji.

Konferencja rozpoczyna się o godz. 10.00 a kończy o godzinie 13.30 obiadem serwowanym w restauracji. Organizatorzy zapewniają materiały szkoleniowe, serwis kawowy, obiad oraz certyfikat poświadczający udział w konferencji. W przypadku wyczerpania limitu miejsc, o zakwalifikowaniu na konferencję decydować będzie kolejność zgłoszeń. Wypełniony formularz zgłoszeniowy prosimy wysyłać maksymalnie  do 15 września br. na adres email wskazany w formularzu.

Zaproszenie >>>

Program i prelegenci >>>

Formularz zgłoszeniowy >>>

Informacje organizacyjne >>>