Organizacja kształcenia specjalnego w szkole i przedszkolu ogólnodostępnym, rola i zadania dyrektora, nauczyciela współorganizującego, pedagoga, psychologa i pedagoga specjalnego

W przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych, w których kształceniem specjalnym są objęci uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na autyzm, w tym zespół Aspergera, lub niepełnosprawności sprzężone, zatrudnia się dodatkowo nauczyciela współorganizującego kształcenie. Funkcjonowanie nauczycieli współorganizujących kształcenie w szkołach i placówkach ogólnodostępnych reguluje Rozporządzenie  Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. z póżn.zm. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społeczny.

Warto znać odpowiedzi na pytania: Kiedy zatrudnienie nauczyciela współorganizującego jest obligatoryjne a kiedy fakultatywne? Jakie są obowiązki nauczyciela wspomagającego? Jakie są zasady zatrudniania takiego nauczyciela? Jakie zadania w ramach kształcenia specjalnego realizuje pedagog, psycholog a jakie pedagog specjalny? Co należy do obowiązków dyrektora szkoły?

Dlatego w dn. 11 października br. zapraszamy Państwa na szkolenie:

„ Organizacja kształcenia specjalnego  w szkole i przedszkolu ogólnodostępnym ,  rola i zadania dyrektora, nauczyciela współorganizującego, pedagoga, psychologa i pedagoga specjalnego”.

Podczas szkolenia omówione zostaną m.in.:

  1. Podstawy prawne edukacji „ włączającej”.
  2. Zadania szkoły i przedszkola w realizacji kształcenia specjalnego.
  3. Zadania nauczycieli i specjalistów .
  4. Nauczyciel współorganizujący kształcenie specjalne , zasady zatrudniania, zadania, w tym obszary wsparcia dziecka /ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.
  5. Zmiany prawne w obszarze udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej wprowadzone przed rokiem szkolnym 2022/23
  6. Przykładowy model współpracy nauczyciela współorganizującego z innymi nauczycielami.
  7. Opracowywanie Wielospecjalistycznej Oceny Poziomu Funkcjonowania Ucznia i Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego – przykładowe rozwiązania.
  8. Wskazówki do opracowania WOPFU i IPET dla ucznia ze zdiagnozowanym autyzmem/Zespołem Aspergera.

Szkolenie poprowadzi Joanna Brzoskowska Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 4 w Gdańsku. Więcej o prelegent w załączniku: program i prelegentki.

Uczestnicy szkolenia otrzymają  dostęp do filmu z nagranego szkolenia, którego integralną częścią jest prezentacja (dostęp na 30 dni) oraz materiały przygotowane przez prowadzącą. W tym przykładowe dokumenty WOPFU i IPET.

Szkolenie online (webinarium) odbędzie się  11 października 2022 r. w godzinach 13.00 – 15.00.

Udział w szkoleniu opłacany ze środków publicznych jest zwolniony z VAT.

Koszt udziału w szkoleniu to 198 zł netto.  Wypełniony formularz zgłoszeniowy prosimy wysyłać maksymalnie do 10 października br. na adres email wskazany w formularzu.

WEBINARIUM KROK PO KROKU

1) Do 10 października br.  br. przyślij skan lub zdjęcie formularza zgłoszeniowego na adres: biuro@profilaktycznie.pl, podaj w nim swój e-mail (warunek konieczny).

2) Na wskazany e-mail otrzymasz link do wydarzenia oraz hasło ( maksymalnie do godziny 14.00) w dzień roboczy poprzedzający szkolenie. Uwaga! Jeden link pozwala na odtworzenie transmisji tylko na jednym urządzeniu jednocześnie. Prosimy nie udostępniać linku transmisyjnego innym, ponieważ może to skutkować brakiem dostępu do transmisji.

3) Po kliknięciu w link, otworzy się strona startowa na której należy podać swoje imię i prawidłowy adres mailowy oraz hasło.

4) Po podaniu danych i kliknięciu WEJDŹ otworzy się strona poczekalni z programem i opisem prelegentek oraz zegarem odliczającym czas do godziny 13.00 w dn. 11 października br. czyli czasem rozpoczęcia wydarzenia.  To na tej stronie odbędzie się wydarzenie. W każdej chwili mogą Państwo do niego wrócić klikając link z maila.

5) W czasie trwania webinarium istnieje możliwość zadawania pytań w formie czatu, odpowiedzi będą udzielane w trakcie i po szkoleniu.

Zaproszenie

Program i prelegent

Formularz zgłoszeniowy

Informacje organizacyjne