Metody pracy na lekcji z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych_10.03

Wśród wskazanych kierunków realizacji polityki oświatowej Państwa w roku szkolnym 2021/2022 znajdziemy zapis, który mówi o „podnoszeniu jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów”. Na takie działania zasługują przede wszystkim uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

W ustawie o systemie oświaty czytamy „nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na zajęciach edukacyjnych odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia. Z kolei w rozporządzeniu ministra czytamy „Wymagania edukacyjne, o których mowa ustawie o systemie oświaty, dostosowuje się do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia”.  Podsumowując nauczyciel powinien dostosować metody i formy pracy z dzieckiem do jego możliwości, uwarunkowanych dysfunkcjami czy sytuacją społeczną, zgodnie z zaleceniami zawartymi w opiniach lub orzeczeniach wydanych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.

To dlatego w dn. 10 marca br. zapraszamy Państwa na szkolenie:

Metody pracy na lekcji  z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych”.

Podczas szkolenia zostaną omówione, możliwe do wykorzystania, zróżnicowane metody pracy dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym:

– z Zespołem Aspergera,

– dysleksją,

– dysortografią,

– dysgrafią,

– zespołem nadpobudliwości psychoruchowej

Wskazane zostaną także praktyczne rozwiązania dotyczące zróżnicowania form oceniania.

Powyższe zagadnienia zostaną przedstawione ze szczególnym uwzględnieniem właściwej organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole oraz działań związanych z zapewnieniem wysokiej jakości kształcenia.

Szkolenie poprowadzą Joanna Brzoskowska Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 4 w Gdańsku oraz Anita Plumińska – Mieloch, Dyrektor Zespołu Szkół (szkoła podstawowa i liceum z oddziałami dwujęzycznymi). Więcej o prelegentkach w załączniku: program i prelegentki.

Uczestnicy szkolenia otrzymają  dostęp do filmu z nagranego szkolenia, którego integralną częścią jest prezentacja (dostęp na 30 dni) oraz materiały przygotowane przez prowadzące.

Szkolenie online (webinarium) odbędzie się 10 marca 2022 r. w godzinach 13.00 – 15.00.

Udział w szkoleniu opłacany ze środków publicznych jest zwolniony z VAT.

Koszt udziału w szkoleniu to 198 zł netto.  Wypełniony formularz zgłoszeniowy prosimy wysyłać maksymalnie do 9 marca br. na adres email wskazany w formularzu.

WEBINARIUM KROK PO KROKU

1)Do 9 marca br. przyślij skan lub zdjęcie formularza zgłoszeniowego na adres: biuro@profilaktycznie.pl, podaj w nim swój e-mail (warunek konieczny).

2) Na wskazany e-mail otrzymasz link do wydarzenia oraz hasło ( maksymalnie do godziny 14.00) w dzień roboczy poprzedzający szkolenie. Uwaga! Jeden link pozwala na odtworzenie transmisji tylko na jednym urządzeniu jednocześnie. Prosimy nie udostępniać linku transmisyjnego innym, ponieważ może to skutkować brakiem dostępu do transmisji.

3) Po kliknięciu w link, otworzy się strona startowa na której należy podać swoje imię i prawidłowy adres mailowy oraz hasło.

4) Po podaniu danych i kliknięciu WEJDŹ otworzy się strona poczekalni z programem i opisem prelegentek oraz zegarem odliczającym czas do godziny 13.00 w dn. 10 marca br. czyli czasem rozpoczęcia wydarzenia.  To na tej stronie odbędzie się wydarzenie. W każdej chwili mogą Państwo do niego wrócić klikając link z maila.

5) W czasie trwania webinarium istnieje możliwość zadawania pytań w formie czatu, odpowiedzi będą udzielane w trakcie i po szkoleniu.

Zaproszenie

Program i prelegentki

Formularz zgłoszeniowy

Informacje organizacyjne