Diagnoza potrzeb uczniów po powrocie do szkół – podstawą opracowania programu wychowawczo-profilaktycznego- II tura

W związku z powrotem uczniów do nauki stacjonarnej MEiN przygotowało harmonogram i rekomendacje działań dla kuratorów oświaty. Materiał to zbiór porad i wskazówek, które mają pomóc w zorganizowaniu pracy szkół i placówek w sposób przyjazny dla uczniów i rodziców, przy uwzględnieniu potrzeb nauczycieli. Aby wesprzeć uczniów w powrocie do zajęć stacjonarnych, MEiN zalecił zintegrowanie działań profilaktycznych wynikających z programu profilaktyczno- wychowawczego z działaniami przeciwdziałającymi negatywny skutkom COVID-19 i promującymi zdrowie. Zwrócono uwagę na konieczność podjęcia pracy nad eliminowaniem w środowisku lęku oraz poczucia zagrożenia spowodowanego nadmiernym obciążeniem związanym z nauką czy obawą przed porażką w grupie rówieśniczej. Temu celowi ma służyć rekomendowana przez MEiN diagnoza potrzeb uczniów a konsekwencji opracowanie na jej podstawie adekwatnego do potrzeb programu wychowawczo-profilaktycznego.
To dlatego w dniu 16 czerwca br. zapraszamy Państwa na szkolenie:

„Diagnoza potrzeb uczniów po powrocie do szkół – podstawą opracowania programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły.”

W trakcie szkolenia omówione zostaną następujące zagadnienia:

1. Diagnoza i narzędzia diagnozy zapotrzebowania na profilaktykę i wsparcie
Pierwsza część szkolenia dotyczyć będzie zobowiązań prawnych dotyczących prowadzenia diagnozy zachowań problemowych w środowisku szkolnym, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji COVID-19 i kształcenia zdalnego. Art. 26. Ustawy prawo oświatowe nakłada na dyrektorów szkoły obowiązek corocznej diagnozy w zakresie występujących w środowisku szkolnym potrzeb rozwojowych uczniów, w tym czynników chroniących i czynników ryzyka. Program wychowawczo-profilaktyczny opracowuje się na podstawie jej wyników. W związku z tym w czasie szkolenia uporządkowane i w sposób syntetyczny przekazane zostaną kluczowe informacje dotyczące diagnozy sytuacji szkolnej w kontekście działań wychowawczych i profilaktycznych uwzględniające rok kształcenia zdalnego. Zaproponowane zostaną również rekomendowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki narzędzia diagnozy. Pod uwagę zostaną wzięte potrzeby powstałe w czasie nauki zdalnej.

2. Obszary szczególnej uwagi wyróżnione we względu na konsekwencje pandemii COVID-19

W drugiej części szkolenia omówione zostaną ważne dla diagnozy obszary funkcjonowania uczniów. Ze szczególnym, wyróżnieniem tych, które są obciążone sytuacją pandemiczną i zdalnym nauczaniem. Ich omówienie będzie spójne z obszarami ujętymi w programie wychowawczo-profilaktycznym szkoły. Przybliżone zostaną wytyczne MEiN dotyczące działań skierowanych do uczniów i rodziców oraz kadry pedagogicznej po powrocie do szkół i placówek. Szczególna uwaga poświęcona zostanie na istotę rozpoznawania indywidualnych potrzeb uczniów w zakresie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego oraz podjęcie adekwatnych do zdiagnozowanych potrzeb działań, a także istotę rozpoznawania indywidualnych potrzeb edukacyjnych oraz trudności uczniów w przyswajaniu wiedzy i umiejętności w zakresie danego przedmiotu powstałych w czasie nauki zdalnej.

Uczestnicy szkolenia otrzymają dostęp do filmu z nagranego szkolenia (dostęp na 30 dni) oraz dodatkowe materiały.

Szkolenie online (webinarium) odbędzie się 16 czerwca 2021 r.
w godzinach 12.00 – 14.30

Udział w szkoleniu opłacany ze środków publicznych jest zwolniony z VAT.

Koszt udziału w szkoleniu to 198 zł netto. Wypełniony formularz zgłoszeniowy prosimy wysyłać maksymalnie 15 czerwca br. na adres email wskazany w formularzu. Liczba miejsc w spotkaniu jest ograniczona, decydować będzie kolejność zgłoszeń.

WEBINARIUM KROK PO KROKU

1)Maksymalnie do 15 czerwca br. przyślij skan lub zdjęcie formularza zgłoszeniowego na adres:
biuro@profilaktycznie.pl, podaj w nim swój e-mail (warunek konieczny).

2) Na wskazany e-mail otrzymasz link do wydarzenia ( maksymalnie do godziny 14.00 w  dniu poprzedzającym dzień szkolenia) oraz hasło.

3) Po kliknięciu w link, otworzy się strona startowa na której należy podać swoje imię i prawidłowy adres mailowy oraz hasło.

4) Po podaniu danych i kliknięciu WEJDŹ otworzy się strona poczekalni z programem i opisem prelegentów oraz zegarem odliczającym czas do godziny 12.00 w dn. 16 czerwca br. czyli czasem rozpoczęcia wydarzenia. To na tej stronie odbędzie się wydarzenie. W każdej chwili mogą Państwo do niego wrócić klikając link z maila.

5) W czasie trwania webinarium istnieje możliwość zadawania pytań w formie czatu, odpowiedzi będą udzielane w trakcie i po szkoleniu.

Zaproszenie

Program i prelegent

Formularz zgłoszeniowy

Informacje organizacyjne