ABC pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole z uwzględnieniem zadań edukacji włączającej

W ostatnich latach rośnie liczba uczniów wymagających wsparcia edukacyjnego. Jak szacuje Ministerstwo Edukacji i Nauki ok. 31% uczniów ma specjalne potrzeby edukacyjne z różnych powodów np. niepełnosprawności, problemów w nauce czy zachowaniu.  Edukacja włączająca rozumiana jest jako podejście w procesie kształcenia i wychowania, którego celem jest zwiększanie szans edukacyjnych wszystkich osób uczących się poprzez zapewnianie im warunków do rozwijania indywidualnego potencjału, tak by w przyszłości umożliwić im pełnię rozwoju osobistego na miarę swoich możliwości oraz pełne włączenie w życie społeczne. Szkoła powinna zapewnić każdemu uczniowi warunki do rozwoju i pełnego uczestnictwa w procesie kształcenia i wychowania oraz życiu społecznym szkoły. To dlatego w dn. 30 marca br. zapraszamy dyrektorów i wicedyrektorów, pedagogów i psychologów, pedagogów specjalnych i nauczycieli współorganizujących kształcenie, wychowawców klas  na szkolenie:

„ ABC pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole z uwzględnieniem zadań edukacji włączającej”.

Podczas szkolenia omówione zostaną m.in.:

  1. Podstawy prawne organizacji pomocy p-p (w tym edukacji włączającej).
  2. Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
  3. Zadania specjalistów i nauczycieli.
  4. Dokumentowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
  5. Obowiązki szkoły wobec dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.
  6. Zasady powoływania zespołu d/s IPET i WPOFU.
  7. Opracowywanie Wielospecjalistycznej Oceny Poziomu Funkcjonowania Ucznia i Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego – przykładowe rozwiązania.

Szkolenie poprowadzi Joanna Brzoskowska Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 4 w Gdańsku. Więcej o prelegentce w załączniku: program i prelegentki.

Uczestnicy szkolenia otrzymają  dostęp do filmu z nagranego szkolenia, którego integralną częścią jest prezentacja (dostęp na 30 dni) oraz materiały przygotowane przez prowadzącą.

Szkolenie online (webinarium) odbędzie 30 marca 2023 r. w godzinach 13.00 – 15.00.

Udział w szkoleniu opłacany ze środków publicznych jest zwolniony z VAT. Koszt udziału w szkoleniu to 198 zł netto.  Wypełniony formularz zgłoszeniowy prosimy wysyłać do 29 marca br. na adres email wskazany w formularzu.

WEBINARIUM KROK PO KROKU

1) Do 29 marca br. przyślij skan lub zdjęcie formularza zgłoszeniowego na adres: biu-ro@profilaktycznie.pl, podaj w nim swój e-mail (warunek konieczny).

2) Na wskazany e-mail otrzymasz link do wydarzenia (maksymalnie do godziny 14.00 w dniu ro-boczym poprzedzającym dzień szkolenia) oraz hasło. Uwaga! Jeden link pozwala na odtworzenie transmisji tylko na jednym urządzeniu jednocześnie. Prosimy nie udostępniać linku transmisyjnego innym, ponieważ może to skutkować brakiem dostępu do transmisji.

3) Po kliknięciu w link, otworzy się strona startowa na której należy podać swoje imię i prawidłowy adres mailowy oraz hasło.

4) Po podaniu danych i kliknięciu WEJDŹ otworzy się strona poczekalni z programem i opisem prelegentów oraz zegarem odliczającym czas do godziny 13.00 w dn. 30 marca br., czyli czasem rozpoczęcia wydarzenia.  To na tej stronie odbędzie się wydarzenie. W każdej chwili mogą Państwo do niego wrócić klikając link z maila.

5) W czasie trwania webinarium istnieje możliwość zadawania pytań w formie czatu, odpowiedzi będą udzielane w trakcie i po szkoleniu.

Więcej informacji i formularz znajdą Państwo w poniższych załącznikach:

Zaproszenie

Program i prelegent

Formularz zgłoszeniowy

Informacje organizacyjne