Warszawa – Ogólnopolski Kongres Wychowania i Profilaktyki Szkolnej

Znowelizowane prawo oświatowe, podniosło rangę wychowania i profilaktyki w szkołach i placówkach oświatowych. Znowelizowany art. 1 pkt 3 prawa oświatowego wprowadził nową definicję wychowania:

 „System oświaty zapewnia w szczególności: wychowanie rozumiane jako wspieranie dziecka w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej, wzmacniane i uzupełniane przez działania z zakresu profilaktyki problemów dzieci i młodzieży.”

Duży nacisk na właściwą realizację zadań szkoły w obszarze wychowania i profilaktyki kładzie Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Kuratoria Oświaty. Wzmacnianie wychowawczej roli szkoły zostało wskazane jako jeden z podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej Państwa na rok szkolny 2017/2018. Najważniejszym dokumentem szkolnym systematyzującym szkolne działania w obszarze wychowania i profilaktyki jest program wychowawczo-profilaktyczny szkoły uchwalany przez radę rodziców w uzgodnieniu z radą pedagogiczną. Program powinien być oparty o diagnozę potrzeb ucznia i diagnozę pracy szkoły oraz corocznie poddany obowiązkowej ewaluacji. To dlatego zapraszamy dyrektorów szkół, pedagogów i psychologów szkolnych, pracowników urzędów miast i gmin oraz ośrodków pomocy społecznej zajmujących się profilaktyką na:

„Ogólnopolski Kongres Wychowania i Profilaktyki Szkolnej”

Kongres odbędzie się 29.05.2018, w auli Uniwersytetu Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, ul. Chodakowska 19/31 w Warszawie.

Prelegentami kongresu będą:

prof. UAM, dr hab. Jacek Pyżalski

Profesor odniesie się do tego, co jest obecnie najważniejsze w profilaktyce. Wystąpienie dotyczyć będzie wybranych wyników badań związanych z problemami, na które ma odpowiadać profilaktyka. Zostaną one zestawione z rzeczywiści prowadzonymi działaniami. Drugi blok tematyczny, który poprowadzi Profesor będzie dotyczyć zagrożeń związanych, z przemocą i cyberprzemocą rówieśniczą. Podczas wykładu przeanalizowane zostaną te ustalenia dotyczące przemocy i cyberprzemocy rówieśniczej, które są często pomijane jako podstawa planowania i wdrażania działań profilaktycznych.

dr Monika Baryła – Matejczuk i dr Wiesław Poleszak

Lubelscy naukowcy, którzy współpracowali przy wprowadzaniu standardów nowego programu wychowawczo-profilaktycznego z rządowym Ośrodkiem Rozwoju Edukacji, przybliżą informacje związane z prowadzeniem ewaluacji programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły, odniesione do standardów ewaluacji. Kolejno omówione zostaną rodzaje ewaluacji: celu, wyniku, procesu działań wychowawczych i profilaktycznych ze zwróceniem uwagi na zasadność i wybór określonego rodzaju.  Przedstawiona zostanie procedura 12 kroków, pozwalająca w sposób logiczny usystematyzować planowane działania ewaluacyjne. Druga część wystąpienia koncentrować się będzie na sposobach pomiaru skuteczności realizowanych działań. Zaprezentowane zostaną rodzaje metod ewaluacyjnych i przykładowe narzędzia pomiaru. Kolejno omówione zostaną zasady prowadzenia badań, zbierania danych i ich analiza, a następnie wykorzystanie informacji płynących z ewaluacji do modyfikacji programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły. 

Udział w kongresie opłacany ze środków publicznych jest zwolniony z VAT.

Koszt udziału w konferencji to 378 zł lub 398 zł netto w zależności od liczby uczestników z danej instytucji. Opłata za udział w kongresie może być pokryta ze środków szkoły lub ze środków przewidzianych w gminnym/miejskim programie profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi.

Uczestnicy kongresu otrzymają materiały szkoleniowe, narzędzia ułatwiające przeprowadzenie ewaluacji programu wychowawczo-profilaktycznego oraz książkę autorstwa prof. Jacka Pyżalskiego „Agresja elektroniczna i cyberbullying jako nowe ryzykowne zachowania młodzieży”.

Konferencja rozpoczyna się rejestracją o godz. 9.30, zakończenie jest planowane na godz. 17.00

Organizatorzy zapewniają materiały szkoleniowe, serwis kawowy, obiad oraz certyfikat poświadczający udział w kongresie. W przypadku wyczerpania limitu miejsc, o zakwalifikowaniu na konferencję decydować będzie kolejność zgłoszeń. Wypełniony formularz zgłoszeniowy prosimy wysyłać maksymalnie do 24 maja br. na adres email wskazany w formularzu. Szczegółowe informacje znajdą Państwo w poniższych załącznikach:

Zaproszenie >>>

Program i prelegenci >>>

Formularz zgłoszeniowy >>>

Informacje organizacyjne >>>