Warszawa – Ocena prawidłowości zapewnienia dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych

W dniu 5 lipca 2018 r. Minister Edukacji Narodowej ustalił kierunki realizacji polityki oświatowej Państwa na rok szkolny 2018/2019. Wśród zadań w zakresie nadzoru pedagogicznego przewidzianych dla kuratorów oświaty wskazano m.in. „Ocena prawidłowości zapewnienia dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej”. Planowe kontrole tego tak ważnego obszaru z zakresu zadań szkół i przedszkoli odbywały się pomiędzy 1 października a 30 grudnia 2018 r. Warto podsumować uwagi z jakimi spotkały się placówki po kontroli.

To, dlatego zapraszamy Państwa na szkolenie „Ocena prawidłowości zapewnienia dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych”. W ramach szkolenia omówione zostaną zasady organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach po zmianach prawnych. Dowiedzą się Państwo co należy do zadań pedagoga, psychologa a co do dyrektora szkoły. Uzyskają Państwo wiedzę jak poprawnie prowadzić dokumentację udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Omówione zostaną najczęstsze błędy w zakresie organizacji udzielania pomocy p-p.

Ocena prawidłowości zapewnienia dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych”.

Szkolenie odbędzie się 30 maja br. 2019 r., Szkolenie odbędzie się na Uniwersytecie Szkole Wyższej Psychologii Społecznej, ul. Chodakowska 19/31, Warszawa. Spotkanie poprowadzi Joanna Brzoskowska – dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 4 w Gdańsku.

W ramach szkolenia omówione zostaną: podstawy prawne udzielania pomocy p-p, potrzeby ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej, organizacja zajęć rewalidacji indywidualnej, formy zajęć indywidualnych (indywidualne nauczanie, indywidualna ścieżka, indywidualne zajęcia dla uczniów niepełnosprawnych w szkole), zadania specjalistów z zakresu udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówce (Rozporządzenie MEN z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie wykazu zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli: pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych), sposób prowadzenia dokumentacji udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówce, sposób prowadzenia dokumentacji kształcenia specjalnego, integracyjnego, włączającego-IPET, WOPF, wydłużanie etapu edukacyjnego oraz najczęstsze błędy w zakresie organizacji udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej.Przedstawione zostaną zasady odraczania od obowiązku szkolnego oraz wcześniejszego rozpoczynania edukacji w szkole.

Udział w szkoleniu opłacany ze środków publicznych jest zwolniony z VAT.

Koszt udziału w szkoleniu to 329 zł lub 299 zł netto w zależności od liczby uczestników z danej instytucji. Szkolenie rozpoczyna się rejestracją uczestników o godz. 10.00 a kończy o godzinie 13.45 obiadem serwowanym w restauracji. Organizatorzy zapewniają materiały szkoleniowe, serwis kawowy, obiad oraz certyfikat poświadczający udział w szkoleniu. W przypadku wyczerpania limitu miejsc, o zakwalifikowaniu na szkolenie decydować będzie kolejność zgłoszeń. Wypełniony formularz zgłoszeniowy prosimy wysyłać maksymalnie do 28 maja br. na adres email wskazany w formularzu.