Szkolenia: Zmiana przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

W marcu i kwietniu 2018 r w kilku miejscach w Polsce odbyły się szkolenia „Zmiana ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – nowe zadania KRPA i gmin”.

Szkolenia prowadziła Marta Oleszczuk, prawniczka po aplikacji sądowej i studiach podyplomowych z zakresu zamówień publicznych.

Pani Marta posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie interpretacji przepisów prawa związanych z obszarem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (wynikające zarówno z pracy w sądzie, jak i w instytucji administracji publicznej).  Od pięciu lat współpracuje z jednostkami samorządu terytorialnego, w tym gminnymi komisjami rozwiązywania problemów alkoholowych. Jest autorem artykułów prawnych oraz publikacji związanych z powyższą tematyką (np. raportu dotyczącego badania kosztów społecznych jakie generują uzależnienia, artykułu na temat sprzedaży napojów alkoholowych osobom nieletnim). Szkolenie było związane z wątpliwościami, jakie nasuwają się w stosowaniu przepisów ustawy z dnia 26 października 1982 r.  o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2016 r., poz. 487 ze zm.) w związku z ostatnimi nowelizacjami tej ustawy.

Prelegent omówiła zmiany, które przyniosła ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017r. poz. 2439). W wyniku tej nowelizacji, do ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi został wprowadzony przepis, który potwierdza uprawnienie gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych do przetwarzania danych osobowych (w tym danych tzw. wrażliwych) w zakresie niezbędnym do realizacji zadań związanych z procedurą zobowiązania do poddania się leczeniu odwykowemu. Zmianie ulegała także jedna z przesłanek społecznych w procedurze zobowiązania do leczenia odwykowego (przesłanka uchylania się od pracy została zastąpiona przesłanką uchylania się od zaspokajania potrzeb rodziny). Zmienił się także przepis art. 14 ust. 4 w/w ustawy, który rozwinął wyjątek od zakazu sprzedaży napojów alkoholowych w środkach transportu publicznego.

Omówione zostały również zmiany w ustawie z 12 października 2017 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego, ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2017 r. poz. 2245), na gruncie której najważniejszą zmianą jest wprowadzenie art. 30a, który przyznał sądowi możliwość zarządzenia przeprowadzenia przez kuratora sądowego wywiadu środowiskowego do celów związanych z po-stępowaniem o zobowiązanie do leczenia odwykowego.

Dyskusję wzbudziły zmiany w ustawie z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o wy-chowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 310). Nowelizacja ta wprowadziła szereg bardzo istotnych zmian związanych z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (dot. sprzedaży napojów alkoholowych na imprezach masowych; zmiana definicji zezwolenia cateringowego) oraz uchwałami gminy w tematyce związanej z alkoholem (zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwo wchodzi do tzw. „limitów”; możliwość uchwalenia innych limitów dla poszczególnych jednostek pomocniczych gminy; możliwość wprowadzenia ograniczenia sprzedaży napojów alkoholowych w godzinach nocnych). Ustawa zmieniająca wprowadziła także zakaz spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych.