Szkolenia zakresu indywidualizacji organizacji kształcenia dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół, pedagodzy, psycholodzy szkolni  z województwa łódzkiego uczestniczyli w szkoleniu „Indywidualizacja organizacji kształcenia dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”.  W ramach szkolenia omówione zostały podstawy prawne zindywidualizowanej ścieżki kształcenia oraz to dla kogo może być organizowana. Zadania dyrektora, nauczyciela, rodzica oraz poradni psychologiczno-pedagogicznej , zasady  dokumentowania zajęć realizowanych w ramach zindywidualizowanej ścieżki, zasady formułowania wniosków z udzielonej pomocy, sposoby organizowania wybranych zajęć realizowanych indywidualnie lub w grupie do 5 osób, zasady organizacji indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzież,  sposób organizowania zajęć dla uczniów niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw. Uczestnicy zapoznali się z przykładowymi dokumentami m.in. z arkuszem analizy funkcjonowania ucznia, poznali wzór Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego i Wielospecjalistycznej Oceny Poziomu Funkcjonowania Ucznia uzasadniające organizację w/w zajęć.