Loading

Sopot – Diagnoza potrzeb rozwojowych uczniów, czynników chroniących i czynników ryzyka warunkiem opracowania programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły i placówki oświatowej.

W dniu 30 listopada 2018 roku została opublikowana ustawa zmieniająca przepisy prawa oświatowego. Nowe przepisy wprowadzają zasadę, która mówi, że program wychowawczo-profilaktyczny opracowuje się na podstawie wyników corocznej diagnozy w zakresie występujących w środowisku szkolnym potrzeb rozwojowych uczniów, w tym czynników chroniących i czynników ryzyka, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń związanych z używaniem substancji psychotropowych, środków zastępczych oraz nowych substancji psychoaktywnych. Ustawa w art. 26 ust. 3 wprost wskazuje osoby odpowiedzialne za sporządzenie diagnozy: „Diagnozę, o której mowa w ust. 2, przeprowadza dyrektor szkoły lub placówki albo upoważniony przez niego pracownik szkoły lub placówki.

To, dlatego w dniu 28 maja br. zapraszamy Państwa do Sopotu na szkolenie:

„Diagnoza potrzeb rozwojowych uczniów, czynników chroniących i czynników ryzyka warunkiem opracowania programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły i placówki oświatowej”.

Szkolenie odbędzie się na Uniwersytecie Szkole Wyższej Psychologii Społecznej, ul. Polna 16 w Sopocie (100 metrów od stacji SKM Sopot Wyścigi).

Pierwsza część spotkania dotyczyć będzie zobowiązań prawnych dotyczących prowadzenia diagnozy zachowań problemowych w środowisku szkolnym. Nowe przepisy nakładają na dyrektorów szkoły obowiązek corocznej diagnozy w zakresie występujących w środowisku szkolnym potrzeb rozwojowych uczniów, w tym czynników chroniących i czynników ryzyka. W związku z tym w czasie szkolenia uporządkowane i w sposób syntetyczny przekazane zostaną kluczowe informacje dotyczące diagnozy sytuacji szkolnej w kontekście działań wychowawczych i profilaktycznych. Kolejna część spotkanie koncentrować się będzie na prezentacji i omówieniu narzędzi służących do diagnozy sytuacji szkolnej w kontekście działań wychowawczych i profilaktycznych. Zaprezentowane i udostępnione zostaną narzędzia przyjęte i rekomendowane przez MEN. Przedstawione narzędzia dotyczyć będą kompleksowej diagnozy sytuacji szkolnej.

Udział w szkoleniu opłacany ze środków publicznych jest zwolniony z podatku VAT.

Koszt udziału w szkoleniu to 299 zł lub 329 zł netto w zależności od liczby uczestników z danej instytucji. Opłata za szkolenie może być pokryta ze środków szkoły lub ze środków przewidzianych w gminnym/miejskim programie profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi.

Szkolenie rozpoczyna się rejestracją uczestników o godz. 10.00 a kończy o godzinie 13.45 obiadem. Organizatorzy zapewniają materiały szkoleniowe, serwis kawowy, obiad oraz certyfikat poświadczający udział w szkoleniu. W przypadku wyczerpania limitu miejsc, o zakwalifikowaniu na szkolenie decydować będzie kolejność zgłoszeń. Wypełniony formularz zgłoszeniowy prosimy wysyłać maksymalnie do piątku  24 maja br. na adres email wskazany w formularzu.

Zaproszenie >>>

Program i prelegent >>>

Formularz zgłoszeniowy >>>

Informacje organizacyjne >>>