Podsumowanie i ewaluacja udzielanej pomocy psychologiczno -pedagogicznej na zakończenie roku szkolnego-II termin

Obowiązujące rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach  z późn. zm. mówi w  § 20 pkt 9 „Nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści udzielający pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniowi oceniają efektywność udzielonej pomocy i formułują wnioski dotyczące dalszych działań mających na celu poprawę funkcjonowania ucznia”.

Z kolei w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym z późn. zm. w § 6 pkt 9 czytamy: „zespół, co najmniej dwa razy w roku szkolnym, dokonuje okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, uwzględniając ocenę efektywności IPE-T”.

To, dlatego  w dniu 24 maja br. zapraszamy Państwa na szkolenie online:

„Podsumowanie i ewaluacja udzielanej pomocy psychologiczno – pedagogicznej na zakończenie roku szkolnego”.

W trakcie szkolenia zostaną omówione następujące zagadnienia:

  1. Narzędzia służące do ewaluacji pomocy psychologiczno pedagogicznej.
  2. Omówienie możliwych obszarów do ewaluacji w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej na wybranych przykładach
  3. Ocena efektywności udzielanej pomocy psychologiczno pedagogicznej – przykładowe rozwiązania dot. zajęć specjalistycznych .
  4. Ocena efektywności IPE-T-ów – przykładowe rozwiązania , rekomendacje na kolejny rok szkolny.
  5. Lista kontrolna organizowanej pomocy psychologiczno –pedagogicznej – praktyczne narzędzie dyrektora i nauczyciela specjalisty.

Szkolenie poprowadzą Joanna Brzoskowska Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 4 w Gdańsku oraz Anita Plumińska – Mieloch, Dyrektor Zespołu Szkół (szkoła podstawowa i liceum z oddziałami dwujęzycznymi). Więcej o prelegentach poniżej w załączniku: program i prelegenci.

Uczestnicy szkolenia otrzymają  dostęp do filmu z nagranego szkolenia, którego integralną częścią jest prezentacja (dostęp na 30 dni) oraz wzory prezentowanych w czasie szkolenia dokumentów (w pliku Word).

Szkolenie online (webinarium) odbędzie się 24 maja 2021 r. w godzinach 12.00 – 14.00.

Udział w szkoleniu opłacany ze środków publicznych jest zwolniony z VAT.

Koszt udziału w szkoleniu to 179 zł netto.  Wypełniony formularz zgłoszeniowy prosimy wysyłać maksymalnie do 21 maja br. na adres email wskazany w formularzu.

WEBINARIUM KROK PO KROKU

1)Maksymalnie do 21 maja br. przyślij skan lub zdjęcie formularza zgłoszeniowego na adres: biuro@profilaktycznie.pl, podaj w nim swój e-mail (warunek konieczny).

2) Na wskazany e-mail otrzymasz link do wydarzenia ( maksymalnie do godziny 9.00 w dniu  szkolenia) oraz hasło.

3) Po kliknięciu w link, otworzy się strona startowa na której należy podać swoje imię i prawidłowy adres mailowy oraz hasło.

4) Po podaniu danych i kliknięciu WEJDŹ otworzy się strona poczekalni z programem i opisem prelegentów oraz zegarem odliczającym czas do godziny 12.00 w dn. 24 maja br. czyli czasem rozpoczęcia wydarzenia.  To na tej stronie odbędzie się wydarzenie. W każdej chwili mogą Państwo do niego wrócić klikając link z maila.

5) W czasie trwania webinarium istnieje możliwość zadawania pytań w formie czatu, odpowiedzi będą udzielane w trakcie i po szkoleniu.

Zaproszenie

Program i prelegent

Formularz zgłoszeniowy

Informacje organizacyjne