Podstawy prawne przeprowadzenia kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych z uwzględnieniem orzecznictwa sądowego, wystąpień pokontrolnych NIK

Jednym z najważniejszych zadań postawionych przed członkami komisji rozwiązywania problemów alkoholowych jest kontrola punktów sprzedaży napojów alkoholowych.

Artykuł 18 ust. 8 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, stanowi, że „organ zezwalający lub na podstawie jego upoważnienia, straż gminna lub członkowie komisji rozwiązywania problemów alkoholowych dokonują kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia”.

Przeprowadzanie tego rodzaju kontroli (bezpośrednio bądź przez osoby działające z jego upoważnienia) jest więc obowiązkiem wójta (burmistrza, prezydenta miasta), który takie zezwolenie wydał. W jednej z kontroli Najwyższa Izba Kontroli oceniając wywiązywanie się samorządów z tego zadania,  stwierdziła nieprawidłowości w 14 z 24 gmin objętych kontrolą.”.

Szkolenie ma na celu pogłębienie wiedzy z zakresu przeprowadzania prawidłowej kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych w zakresie przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia, w tym kontroli oświadczeń o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim. Poruszymy kwestie związane z możliwym zakresem i zasadami przeprowadzenia kontroli. Zapraszamy Państwa na szkolenie na poniższe szkolenie:

Podstawy prawne przeprowadzenia kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych z uwzględnieniem orzecznictwa sądowego, wystąpień pokontrolnych NIK.

Szkolenie online (webinarium) odbędzie się 31 sierpnia 2022 r. w godzinach 13.30 – 15.30.

Szkolenie poprowadzi Pani Anna Puchacz – Kozioł . Radca prawny, od lat związana z administracją publiczną. W swojej karierze zawodowej zajmująca się m.in.  regulacjami prawnymi w zakresie polityki alkoholowej na etapie ich tworzenia jak i stosowania. Więcej o prelegentce i programie w załączniku: program i prelegenci.

Uczestnicy szkolenia otrzymają  dostęp do filmu z nagranego szkolenia, którego integralną częścią jest prezentacja (dostęp na 30 dni) oraz materiały przygotowane przez prowadzącą.

Szkolenie online (webinarium) odbędzie się 31 sierpnia 2022 r. w godzinach 13.30 – 15.30.

Udział w szkoleniu opłacany ze środków publicznych jest zwolniony z VAT.

Koszt udziału w szkoleniu to 259 zł netto. Szkolenie może być sfinansowane ze środków na profilaktykę w poszczególnych gminach. Wypełniony formularz zgłoszeniowy prosimy wysyłać do 30 sierpnia br. na adres email wskazany w formularzu.

WEBINARIUM KROK PO KROKU

1) Do 30 sierpnia br.  br. przyślij skan lub zdjęcie formularza zgłoszeniowego na adres: biuro@profilaktycznie.pl, podaj w nim swój e-mail (warunek konieczny).

2) Na wskazany e-mail otrzymasz link do wydarzenia oraz hasło ( maksymalnie do godziny 14.00) w dzień roboczy poprzedzający szkolenie. Uwaga! Jeden link pozwala na odtworzenie transmisji tylko na jednym urządzeniu jednocześnie. Prosimy nie udostępniać linku transmisyjnego innym, ponieważ może to skutkować brakiem dostępu do transmisji.

3) Po kliknięciu w link, otworzy się strona startowa na której należy podać swoje imię i prawidłowy adres mailowy oraz hasło.

4) Po podaniu danych i kliknięciu WEJDŹ otworzy się strona poczekalni z programem i opisem prelegentów oraz zegarem odliczającym czas do godziny 13.30 w dn. 31 sierpnia br. czyli czasem rozpoczęcia wydarzenia.  To na tej stronie odbędzie się wydarzenie. W każdej chwili mogą Państwo do niego wrócić klikając link z maila.

5) W czasie trwania webinarium istnieje możliwość zadawania pytań w formie czatu, odpowiedzi będą udzielane w trakcie i po szkoleniu.

Zaproszenie

Program i prelegent

Formularz zgłoszeniowy

Informacje organizacyjne