Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych – II termin

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w przedszkolu, szkole i placówce polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych  i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w przedszkolu, szkole i placówce, w celu wspierania potencjału rozwojowego ucznia i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola, szkoły i placówki oraz w środowisku społecznym.

W codziennej pracy dyrektorów i specjalistów koordynujących i zajmujących się pomocą psychologiczno-pedagogiczną nasuwa się szereg pytań.

To, dlatego w dniu 13 maja br. zapraszamy Państwa na szkolenie online:

„Organizacja  pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych”.

W czasie szkolenia omówione zostaną zagadnienia dotyczące:

  1. Obowiązków przedszkola w zakresie zapewnienia dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w świetle obowiązujących przepisów.
  2. Rozpoznawania specjalnych potrzeb edukacyjnych u dzieci w wieku przedszkolnym.
  3. Form pomocy w przedszkolu.
  4. Obowiązków dyrektora, nauczycieli i specjalistów  udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
  5. Zasady prowadzenia dokumentacji udzielanej pomocy p-p.
  6. Oceny gotowości szkolnej – aspekt formalny .
  7. Wsparcia dla dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w przedszkolu ogólnodostępnym w świetle obowiązujących przepisów , w tym organizacja zajęć rewalidacyjnych ,powoływanie i zasady pracy  Zespołu ds. Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego oraz Wielospecjalistycznej Oceny Poziomu Funkcjonowania Dziecka .
  8. Zasad organizacji wczesnego wspomagania w przedszkolu .

Szkolenie poprowadzi Joanna Brzoskowska Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 4 w Gdańsku.  Więcej o prelegentce  w załączniku: program i prelegent.

Uczestnicy szkolenia otrzymają  dostęp do filmu z nagranego szkolenia, którego integralną częścią jest prezentacja (dostęp na 30 dni) oraz wzory prezentowanych w czasie szkolenia dokumentów (w pliku Word).

Szkolenie online (webinarium) odbędzie się 10 maja 2021 r. w godzinach 12.00 – 14.00.

Udział w szkoleniu opłacany ze środków publicznych jest zwolniony z VAT.

Koszt udziału w szkoleniu to 169 zł netto.  Wypełniony formularz zgłoszeniowy prosimy wysyłać maksymalnie do 12 maja br. na adres email wskazany w formularzu.

WEBINARIUM KROK PO KROKU

1)Maksymalnie do 12 maja br. przyślij skan lub zdjęcie formularza zgłoszeniowego na adres: biuro@profilaktycznie.pl, podaj w nim swój e-mail (warunek konieczny).

2) Na wskazany e-mail otrzymasz link do wydarzenia ( maksymalnie do godziny 14.00 w dniu roboczym poprzedzającym dzień szkolenia) oraz hasło.

3) Po kliknięciu w link, otworzy się strona startowa na której należy podać swoje imię i prawidłowy adres mailowy oraz hasło.

4) Po podaniu danych i kliknięciu WEJDŹ otworzy się strona poczekalni z programem i opisem prelegentów oraz zegarem odliczającym czas do godziny 12.00 w dn. 13 maja br. czyli czasem rozpoczęcia wydarzenia.  To na tej stronie odbędzie się wydarzenie. W każdej chwili mogą Państwo do niego wrócić klikając link z maila.

5) W czasie trwania webinarium istnieje możliwość zadawania pytań w formie czatu, odpowiedzi będą udzielane w trakcie i po szkoleniu.

Zaproszenie

Program i prelegent

Formularz zgłoszeniowy

Informacje organizacyjne