Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie z uwzględnieniem uczniów z Ukrainy

Przeprowadzając klasyfikację uczniów, należy pamiętać, że zasady klasyfikowania i promowania są określone w ustawie o systemie oświaty.  Zgodnie z ww. ustawą:

„Nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne są zobowiązani do poinformowania ucznia i jego rodziców o przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych, a wychowawcy oddziałów o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych zachowania, w terminie i formie określonych w statucie szkoły. Zwieńczeniem procesu klasyfikowania jest podjęcie przez radę pedagogiczną uchwały w  sprawie wyników klasyfikowania i promowania uczniów w danym roku szkolnym. Z kolei w rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych, możemy przeczytać m.in. „Wymagania edukacyjne, o których mowa ustawie o systemie oświaty, dostosowuje się do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia. Warto, też zauważyć, że od 8 kwietnia 2022 r. obowiązują przepisy zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy

To dlatego w dn. 30 maja br. zapraszamy Państwa na szkolenie:

„ Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie z uwzględnieniem uczniów z Ukrainy”.

W czasie szkolenia przeznaczonego zarówno dla kadry zarządzającej, jak i nauczycieli, prelegentki odwołując się do sprawdzonych narzędzi i praktyk, przedstawią konieczne działania dyrektora i nauczycieli związane z ocenianiem.  Omówią zasady klasyfikowania i promowania uczniów na płaszczyźnie osiągnięć edukacyjnych i pomijanego zazwyczaj, a bardzo wymagającego – zachowania.

Tematyka:

  1. Przepisy oświatowe regulujące pracę szkoły związane z ocenianiem, klasyfikowaniem i promowaniem.
  2. Ocenianie w praktyce szkolnej, a przepisy. Omówienie zapisów w statucie, dokumentach przekazywanych uczniom na rodzicom na początku roku szkolnego. Dostosowanie oceniania do zaleceń z opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych. Ocenianie zachowania uczniów w ramach zaleceń z opinii PPP.
  3. Końcoworoczna klasyfikacja uczniów – przepisy i dokumenty w zakresie egzaminów klasyfikacyjnych, rady pedagogicznej klasyfikacyjnej.
  4. Promowanie uczniów

Powyższe zagadnienia zostaną przedstawione ze szczególnym uwzględnieniem właściwej organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole oraz działań związanych z zapewnieniem wysokiej jakości kształcenia.

Szkolenie poprowadzą Joanna Brzoskowska Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 4 w Gdańsku oraz Anita Plumińska – Mieloch, Dyrektor Zespołu Szkół (szkoła podstawowa i liceum z oddziałami dwujęzycznymi). Więcej o prelegentkach w załączniku: program i prelegentki.

Uczestnicy szkolenia otrzymają  dostęp do filmu z nagranego szkolenia, którego integralną częścią jest prezentacja (dostęp na 30 dni) oraz materiały przygotowane przez prowadzące.

Szkolenie online (webinarium) odbędzie się 30 maja 2021 r. w godzinach 13.00 – 15.00.

Udział w szkoleniu opłacany ze środków publicznych jest zwolniony z VAT.

Koszt udziału w szkoleniu to 198 zł netto.  Wypełniony formularz zgłoszeniowy prosimy wysyłać maksymalnie do 27 maja br. na adres email wskazany w formularzu.

WEBINARIUM KROK PO KROKU

1)Maksymalnie do 27 maja br.  br. przyślij skan lub zdjęcie formularza zgłoszeniowego na adres: biuro@profilaktycznie.pl, podaj w nim swój e-mail (warunek konieczny).

2) Na wskazany e-mail otrzymasz link do wydarzenia oraz hasło ( maksymalnie do godziny 14.00) w dzień roboczy poprzedzający szkolenie. Uwaga! Jeden link pozwala na odtworzenie transmisji tylko na jednym urządzeniu jednocześnie. Prosimy nie udostępniać linku transmisyjnego innym, ponieważ może to skutkować brakiem dostępu do transmisji.

3) Po kliknięciu w link, otworzy się strona startowa na której należy podać swoje imię i prawidłowy adres mailowy oraz hasło.

4) Po podaniu danych i kliknięciu WEJDŹ otworzy się strona poczekalni z programem i opisem prelegentek oraz zegarem odliczającym czas do godziny 13.00 w dn. 30 maja br. czyli czasem rozpoczęcia wydarzenia.  To na tej stronie odbędzie się wydarzenie. W każdej chwili mogą Państwo do niego wrócić klikając link z maila.

5) W czasie trwania webinarium istnieje możliwość zadawania pytań w formie czatu, odpowiedzi będą udzielane w trakcie i po szkoleniu.

Zaproszenie

Program i prelegent

Formularz zgłoszeniowy

Informacje organizacyjne