Szkolenia: Ocena prawidłowości zapewnienia dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Wśród zadań w zakresie nadzoru pedagogicznego przewidzianych dla kuratorów oświaty w roku szkolnym 2018/2019 wskazano m.in. „Ocenę prawidłowości zapewnienia dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej”. Cykl szkoleń przygotowany przez Ośrodek Edukacji Profilaktycznie.pl przygotował szkoły do właściwych działań w tym zakresie. 

W ramach szkolenia omówione zostały: podstawy prawne udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, potrzeby ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej, organizacja zajęć rewalidacji indywidualnej, formy zajęć indywidualnych (indywidualne nauczanie, indywidualna ścieżka, indywidualne zajęcia dla uczniów niepełnosprawnych w szkole), zadania specjalistów z zakresu udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówce (nowe Rozporządzenie MEN z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie wykazu zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli: pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych), sposób prowadzenia dokumentacji udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówce, sposób prowadzenia dokumentacji kształcenia specjalnego, integracyjnego, włączającego-IPET, WOPF, wydłużanie etapu edukacyjnego. Uczestnicy otrzymali szereg dodatkowych materiałów ułatwiających codzienną pracę w szkołach.

Dyskusja w trakcie szkolenia – Ocena prawidłowości zapewnienia dzieciom i młodzieży pomocy pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Poznaniu.

Cykl szkoleń prowadziła Joanna Brzoskowska dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 4 w Gdańsku. Z wykształcenia pedagog, logopeda, terapeuta pedagogiczny, oligofrenopedagog. Ekspert MEN w zakresie awansu zawodowego nauczycieli. Autor wielu artykułów i publikacji dotyczących organizacji i dokumentowania kształcenia specjalnego oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach i placówkach, które ukazały się m.in. w Wydawnictwie Raabe. Liczne wystąpienia na konferencjach związanych z organizacją pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wspomaganiem szkół przez Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne, m.in. na konferencjach „Budowanie pozytywnej strategii promocyjnej w środowisku lokalnym”, „Szkoła-poradnia razem na rzecz ucznia”, zorganizowanych przez Ośrodek Rozwoju Edukacji.