Ocena efektywności udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej, po pierwszym semestrze

Obowiązkiem nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów, udzielających w swoich placówkach pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży, jest przeprowadzanie oceny jej efektywności. Obowiązek wynika z poniższych przepisów.

W rozporządzeniu MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym czytamy: „zespół, co najmniej dwa razy w roku szkolnym, dokonuje okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, uwzględniając ocenę efektywności IPE-T”.

Z kolei w obowiązującym rozporządzeniu MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach znajdziemy zapis „nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści udzielający pomocy p-p  uczniowi oceniają efektywność udzielonej pomocy i formułują wnioski dotyczące dalszych działań mających na celu poprawę funkcjonowania ucznia”.

Warto pamiętać, że przygotowując się do klasyfikacji półrocznej, że rodzic i uczeń mają  prawo uzyskać informację zwrotną o efektach udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

To, dlatego  w dniu 23 stycznia br. w godz. 13.00 – 15.00 zapraszamy Państwa na szkolenie online:

„Ocena efektywności udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej, po pierwszym semestrze”.

W trakcie szkolenia prelegentki:  Joanna Brzoskowska, dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 4 w Gdańsku i Anita Plumińska – Mieloch, dyrektor Zespołu Szkół (szkoła podstawowa i liceum) omówią:

– sprawdzone narzędzia do przeprowadzenia ewaluacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

–  sposoby badania efektywności udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

– zapisy w dokumentacji pracy szkoły dotyczące ewaluacji i oceny efektywności udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

– plan i sprawozdanie zespołu ds. pomocy psychologiczno pedagogicznej, wraz z uwzględnieniem pracy pedagoga specjalnego.

Więcej informacji na temat prelegentek znajdą Państwo w załączniku program i prelegentki.

Uczestnicy szkolenia otrzymają  dostęp do filmu z nagranego szkolenia, którego integralną częścią jest prezentacja (dostęp na 30 dni) oraz wzory prezentowanych w czasie szkolenia dokumentów (w pliku Word).

Szkolenie online (webinarium) odbędzie się 23 stycznia 2023 r. w godzinach 13.00 – 15.00

Udział w szkoleniu opłacany ze środków publicznych jest zwolniony z VAT.

Koszt udziału w szkoleniu to 198 zł netto.  Wypełniony formularz zgłoszeniowy prosimy wysyłać do 20 stycznia br. na adres email wskazany w formularzu.

WEBINARIUM KROK PO KROKU

1) Do 20 stycznia br. przyślij skan lub zdjęcie formularza zgłoszeniowego na adres: biuro@profilaktycznie.pl, podaj w nim swój e-mail (warunek konieczny).

2) Na wskazany e-mail otrzymasz link do wydarzenia (do godziny 14.00 w dniu roboczym poprzedzającym dzień szkolenia) oraz hasło. Uwaga! Jeden link pozwala na odtworzenie transmisji tylko na jednym urządzeniu jednocześnie. Prosimy nie udostępniać linku transmisyjnego innym, ponieważ może to skutkować brakiem dostępu do transmisji

3) Po kliknięciu w link, otworzy się strona startowa na której należy podać swoje imię i prawidłowy adres mailowy oraz hasło.

4) Po podaniu danych i kliknięciu WEJDŹ otworzy się strona poczekalni z programem i opisem prelegentów oraz zegarem odliczającym czas do godziny 13.00 w dn. 23 stycznia br. czyli czasem rozpoczęcia wydarzenia.  To na tej stronie odbędzie się wydarzenie. W każdej chwili mogą Państwo do niego wrócić klikając link z maila.

5) W czasie trwania webinarium istnieje możliwość zadawania pytań w formie czatu, odpowiedzi będą udzielane w trakcie i po szkoleniu.

Zaproszenie

Program i prelegent

Formularz zgłoszeniowy

Informacje organizacyjne