Loading

Łódz – Zmiany w pomocy psychologiczno – pedagogicznej w przedszkolach. Aspekt organizacyjny i sposób dokumentowania.

Od września 2017 r. obowiązuje nowe rozporządzenie MEN zmieniające wcześniejsze przepisy w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach oraz organizowania kształcenia specjalnego i organizowania zajęć z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju. Ministerstwo Edukacji Narodowej w komunikacie o kierunkach realizacji polityki oświatowej Państwa w roku szkolnym 2017/2018 wskazało „Organizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej we wszystkich typach szkół” jako obszar do monitorowania przez Kuratoria Oświaty. Nowe przepisy w przedszkolach m.in.: poszerzyły zakres obszaru rozpoznania dokonywanego przez nauczycieli i specjalistów, doprecyzowały zadania nauczycieli i specjalistów, wprowadziły obowiązek współpracy nauczycieli i specjalistów w zakresie pomocy dzieciom, poszerzyły cel pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz rozszerzyły katalog przyczyn trudności dzieci wymagających takiego wsparcia, a wspomaganie nauczycieli stały się zadaniem dyrektora z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Co ważne,  zgodnie z rozporządzeniem MEN dot. organizacji kształcenia specjalnego , zbliża się termin na przeprowadzenie efektywności realizowanych IPET-ów , na podstawie modyfikacji Wielospecjalistycznych Ocen Poziomu Funkcjonowania Uczniów/Dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

To dlatego zapraszamy dyrektorów, pedagogów, psychologów oraz nauczycieli na szkolenie:

„Zmiany w pomocy psychologiczno – pedagogicznej w przedszkolach. Aspekt organizacyjny i sposób dokumentowania.”

Szkolenie odbędzie się 12 czerwca 2018 r., w sali szkoleniowej  Domu Technika Łódzkiej Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT pl. Komuny Paryskiej 5a, Łódź.

W ramach szkolenia dowiedzą się Państwo, co zmieniło się w przepisach związanych z udzielaniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej, co należy do zadań dyrektora, specjalistów a co do zadań nauczycieli. Prowadząca przekaże jaka jest definicja dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Uczestnicy szkolenia poznają obowiązki przedszkola w zakresie organizowania kształcenia dla dzieci posiadających opinię PP-P o potrzebie objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego oraz opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju. Omówiony zostanie rodzaj i zakres pomocy dla dzieci wynikający z opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej a także zasady konstruowania Wielospecjalistycznej Oceny Poziomu Funkcjonowania Dziecka oraz Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych. Dowiedzą się Państwo jak powinna wyglądać organizacja zajęć specjalistycznych w przedszkolu oraz zajęć z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Uczestnicy szkolenia poznają obowiązki przedszkola w zakresie organizowania kształcenia dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego. Omówiony zostanie rodzaj i zakres pomocy dla dzieci wynikający z opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej. Dowiedzą się Państwo jak powinna wyglądać organizacja zajęć specjalistycznych w przedszkolu oraz zajęć z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Udział w szkoleniu opłacany ze środków publicznych jest zwolniony z VAT.

Koszt udziału w szkoleniu to 309 zł lub 289 zł netto w zależności od liczby uczestników z danej instytucji. Szkolenie rozpoczyna się rejestracją uczestników o godz. 10.00 a kończy o godzinie 13.45 obiadem serwowanym w restauracji. Organizatorzy zapewniają materiały szkoleniowe, serwis kawowy, obiad oraz certyfikat poświadczający udział w szkoleniu. W przypadku wyczerpania limitu miejsc, o zakwalifikowaniu na szkolenie decydować będzie kolejność zgłoszeń. Wypełniony formularz zgłoszeniowy prosimy wysyłać maksymalnie do 8 czerwca br.   na adres email wskazany w formularzu.

Zaproszenie >>>

Program i prelegent >>>

Formularz zgłoszeniowy >>>

Informacje organizacyjne >>>