Konferencje
Ośrodek Edukacji Profilaktycznie.pl

Instytucja szkoleniowa Grupa Profilaktycznie.pl została wpisana do Rejestru  Instytucji Szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym: 2.30/00363/2017

Ośrodek Edukacji działający w ramach Grupy Profilaktycznie.pl organizuje konferencje i szkolenia  dla dyrektorów szkół, nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych, pracowników ośrodków pomocy społecznej, urzędników i członków komisji rozwiązywania problemów alkoholowych. Współpracujemy z najlepszymi trenerami i prelegentami, posiadającymi niezbędną wiedzę teoretyczną i praktyczną.  Wykładowcy posiadają doświadczenie praktyczne w zakresie przepisów i rozwiązań, w zakresie których szkolą. W konferencjach zorganizowanych przez Grupa Profilaktycznie.pl w 2016 i 2017 roku wzięło udział ponad tysiąc osób, reprezentujących kilkaset szkół i instytucji z terenu całej Polski.  Cykl szkoleń „Szkolny program wychowawczy i program profilaktyki”,”Autorytet dyrektora szkoły”, „Neurodydaktyka w praktyce”, „Zagadnienia prawne związane z działalnością komisji rozwiązywania problemów alkoholowych”, „Kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych” czy  „Jak poprawnie wydatkować środki z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych”  to tylko niektóre z naszych szkoleń docenionych przez nauczycieli i urzędników. Poniżej w formie graficznej przedstawiamy aktualne konferencje i szkolenia.

Ocena pracy i awans zawodowy nauczyciela. Obowiązki dyrektora i nauczyciela po zmianie przepisów i procedury
  • 18-10-2022

Wraz z początkiem roku szkolnego MEIN wprowadziło dwa istotne dla pracy dyrektorów i szkół rozporządzenia: – rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 września 2022 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, – rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie oceny pracy nauczycieli. Zmiana przepisów dotycząca […]

Więcej
Organizacja kształcenia specjalnego w szkole i przedszkolu ogólnodostępnym, rola i zadania dyrektora, nauczyciela współorganizującego, pedagoga, psychologa i pedagoga specjalnego
  • 11-10-2022

W przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych, w których kształceniem specjalnym są objęci uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na autyzm, w tym zespół Aspergera, lub niepełnosprawności sprzężone, zatrudnia się dodatkowo nauczyciela współorganizującego kształcenie. Funkcjonowanie nauczycieli współorganizujących kształcenie w szkołach i placówkach ogólnodostępnych reguluje Rozporządzenie  Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 […]

Więcej
Zmiany prawne w zakresie przygotowania i udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w przedszkolach i zespołach szkolno-przedszkolnych dla roku szkolnego 2022/2023
  • 06-10-2022

Nowy rok szkolny wita nas szeregiem zmian przepisów, które dotyczą pracy dyrektorów, specjalistów, pedagogów i psychologów pracujących w przedszkolach i zespołach szkolno-przedszkolnych. Ustawodawca wprowadził zmiany m.in. za pośrednictwem następujących przepisów: – rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, […]

Więcej
Przygotowanie do udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w roku szkolnym 2022/2023 po zmianach prawnych
  • 29-09-2022

Nowy rok szkolny wita nas szeregiem zmian przepisów, które dotyczą pracy dyrektorów, pedagogów i psychologów szkolnych. Ustawodawca wprowadził zmiany m.in. za pośrednictwem następujących przepisów: – rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach, – rozporządzenie Ministra Edukacji i […]

Więcej
Kontrola punktów sprzedaży napojów alkoholowych z uwzględnieniem orzecznictwa sądowego, wystąpień pokontrolnych NIK.
  • 28-09-2022

Szanowni Państwo, Jednym z ustawowych obowiązków postawionych przed członkami komisji rozwiązywania problemów alkoholowych i samorządem jest kontrola punktów sprzedaży napojów alkoholowych. Artykuł 18 ust. 8 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, stanowi, że „organ zezwalający lub na podstawie jego upoważnienia, straż gminna lub członkowie komisji rozwiązywania problemów alkoholowych dokonują kontroli przestrzegania zasad i […]

Więcej
Przygotowanie do udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w roku szkolnym 2022/2023 po zmianach prawnych
  • 19-09-2022

Nowy rok szkolny wita nas szeregiem zmian przepisów, które dotyczą pracy dyrektorów, pedagogów i psychologów szkolnych. Ustawodawca wprowadził zmiany m.in. za pośrednictwem następujących przepisów: – rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach, – rozporządzenie Ministra Edukacji i […]

Więcej
Ewaluacja programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły i placówki oświatowej
  • 15-09-2022

Do 30 września br. szkoły i placówki oświatowe powinny uchwalić program wychowawczo-profilaktyczny. Warunkiem uchwalenia nowego programu jest podejmowanie  działań profilaktycznych w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb i problemów występujących w konkretnym środowisku szkolnym. Prawo oświatowe nakłada na szkoły obowiązek przeprowadzenia przynajmniej raz w roku ewaluacji programu wychowawczo- profilaktycznego szkoły. Program opracowuje się na podstawie wyników […]

Więcej
Podstawy prawne przeprowadzenia kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych z uwzględnieniem orzecznictwa sądowego, wystąpień pokontrolnych NIK
  • 31-08-2022

Jednym z najważniejszych zadań postawionych przed członkami komisji rozwiązywania problemów alkoholowych jest kontrola punktów sprzedaży napojów alkoholowych. Artykuł 18 ust. 8 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, stanowi, że „organ zezwalający lub na podstawie jego upoważnienia, straż gminna lub członkowie komisji rozwiązywania problemów alkoholowych dokonują kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia”. […]

Więcej
Przygotowanie do udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w roku szkolnym 2022/2023 po zmianach prawnych
  • 31-08-2022

Nowy rok szkolny wita nas szeregiem zmian przepisów, które dotyczą pracy dyrektorów, pedagogów i psychologów szkolnych. Ustawodawca wprowadził zmiany m.in. za pośrednictwem następujących przepisów: – rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach, – rozporządzenie Ministra […]

Więcej
Ewaluacja programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły i placówki oświatowej
  • 30-08-2022

Prawo oświatowe nakłada na szkoły obowiązek przeprowadzenia przynajmniej raz w roku ewaluacji programu wychowawczo- profilaktycznego szkoły. Program opracowuje się na podstawie wyników corocznej diagnozy w zakresie występujących w środowisku szkolnym potrzeb rozwojowych uczniów, w tym czynników chroniących i czynników ryzyka, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń związanych z używaniem substancji psychotropowych, środków zastępczych oraz nowych substancji psychoaktywnych. Od […]

Więcej