Konferencje
Ośrodek Edukacji Profilaktycznie.pl

Instytucja szkoleniowa Grupa Profilaktycznie.pl została wpisana do Rejestru  Instytucji Szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym: 2.30/00363/2017

Ośrodek Edukacji działający w ramach Grupy Profilaktycznie.pl organizuje konferencje i szkolenia  dla dyrektorów szkół, nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych, pracowników ośrodków pomocy społecznej, urzędników i członków komisji rozwiązywania problemów alkoholowych. Współpracujemy z najlepszymi trenerami i prelegentami, posiadającymi niezbędną wiedzę teoretyczną i praktyczną.  Wykładowcy posiadają doświadczenie praktyczne w zakresie przepisów i rozwiązań, w zakresie których szkolą. W konferencjach zorganizowanych przez Grupa Profilaktycznie.pl w 2016 i 2017 roku wzięło udział ponad tysiąc osób, reprezentujących kilkaset szkół i instytucji z terenu całej Polski.  Cykl szkoleń „Szkolny program wychowawczy i program profilaktyki”,”Autorytet dyrektora szkoły”, „Neurodydaktyka w praktyce”, „Zagadnienia prawne związane z działalnością komisji rozwiązywania problemów alkoholowych”, „Kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych” czy  „Jak poprawnie wydatkować środki z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych”  to tylko niektóre z naszych szkoleń docenionych przez nauczycieli i urzędników. Poniżej w formie graficznej przedstawiamy aktualne konferencje i szkolenia.

Ewaluacja i podsumowanie udzielanej pomocy psychologiczno -pedagogicznej na zakończenie roku szkolnego
  • 07-06-2022

Obowiązujące rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach  z późn. zm. mówi w  § 20 pkt 9 „Nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści udzielający pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniowi oceniają efektywność udzielonej pomocy i formułują wnioski dotyczące dalszych działań mających na celu […]

Więcej
Ewaluacja programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły i placówki oświatowej – szkolenie stacjonarne w Warszawie
  • 06-06-2022

Prawo oświatowe nakłada na szkoły obowiązek przeprowadzenia przynajmniej raz w roku ewaluacji programu wychowawczo- profilaktycznego szkoły. Program opracowuje się na podstawie wyników corocznej diagnozy w zakresie występujących w środowisku szkolnym potrzeb rozwojowych uczniów, w tym czynników chroniących i czynników ryzyka, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń związanych z używaniem substancji psychotropowych, środków zastępczych oraz nowych substancji psychoaktywnych. […]

Więcej
Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie z uwzględnieniem uczniów z Ukrainy
  • 30-05-2022

Przeprowadzając klasyfikację uczniów, należy pamiętać, że zasady klasyfikowania i promowania są określone w ustawie o systemie oświaty.  Zgodnie z ww. ustawą: „Nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne są zobowiązani do poinformowania ucznia i jego rodziców o przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych, a wychowawcy oddziałów o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych zachowania, w terminie i formie określonych […]

Więcej
Ewaluacja programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły i placówki oświatowej
  • 26-05-2022

Prawo oświatowe nakłada na szkoły obowiązek przeprowadzenia przynajmniej raz w roku ewaluacji programu wychowawczo- profilaktycznego szkoły. Program opracowuje się na podstawie wyników corocznej diagnozy w zakresie występujących w środowisku szkolnym potrzeb rozwojowych uczniów, w tym czynników chroniących i czynników ryzyka, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń związanych z używaniem substancji psychotropowych, środków zastępczych oraz nowych substancji psychoaktywnych. […]

Więcej
Ewaluacja i podsumowanie udzielanej pomocy psychologiczno -pedagogicznej na zakończenie roku szkolnego
  • 16-05-2022

Obowiązujące rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach  z późn. zm. mówi w  § 20 pkt 9 „Nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści udzielający pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniowi oceniają efektywność udzielonej pomocy i formułują wnioski dotyczące dalszych działań mających na celu […]

Więcej
Organizacja kształcenia specjalnego w szkole i przedszkolu ogólnodostępnym, rola i zadania nauczyciela współorganizującego
  • 11-05-2022

W przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych, w których kształceniem specjalnym są objęci uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na autyzm, w tym zespół Aspergera, lub niepełnosprawności sprzężone, zatrudnia się dodatkowo nauczyciela współorganizującego kształcenie. Funkcjonowanie nauczycieli współorganizujących kształcenie w szkołach i placówkach ogólnodostępnych reguluje Rozporządzenie  Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. z […]

Więcej
Organizacja kształcenia specjalnego w szkole i przedszkolu ogólnodostępnym, rola i zadania nauczyciela współorganizującego
  • 28-04-2022

W przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych, w których kształceniem specjalnym są objęci uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na autyzm, w tym zespół Aspergera, lub niepełnosprawności sprzężone, zatrudnia się dodatkowo nauczyciela współorganizującego kształcenie. Funkcjonowanie nauczycieli współorganizujących kształcenie w szkołach i placówkach ogólnodostępnych reguluje Rozporządzenie  Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 […]

Więcej
Dokumentowanie dydaktyczno-wychowawczej  pracy szkoły – co być może, a co być musi?
  • 21-04-2022

W ostatnich miesiącach sytuacja w szkołach zmieniała się dynamicznie. Zmieniały się również wymogi związane z koniecznością dokumentowania pracy szkoły, dyrektora i nauczycieli. W kontekście pojawienia się uczniów z Ukrainy, listu do szkół skierowanego przez  Ministra Edukacji i Nauki odnośnie prowadzenia dokumentacji, a także rzeczywistymi potrzebami szkoły, warto poszukać odpowiedzi na pytania nurtujące każdego dyrektora: – czy moja […]

Więcej
Organizacja i zarządzanie pomocą psychologiczno-pedagogiczną, z uwzględnieniem uczniów cudzoziemców a działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów
  • 12-04-2022

Czas, gdy do Polski napływają uczniowie potrzebujący pomocy psychologiczno-pedagogicznej przynosi nowe wyzwania zarówno pedagogom, jak i dyrektorom szkół. Trzeba na nowo pochylić się nad organizacją i zarządzaniem pomocą psychologiczno-pedagogiczną, aby sprostać zarówno znanym, jak i narastającym nowym potrzebom. To, dlatego zapraszamy Państwa na szkolenie „Organizacja i zarządzanie pomocą psychologiczno-pedagogiczną,  z uwzględnieniem uczniów cudzoziemców a działania […]

Więcej
Dokumentowanie dydaktyczno-wychowawczej pracy szkoły – co być może, a co być musi.
  • 30-03-2022

W ostatnich miesiącach sytuacja w szkołach zmieniała się dynamicznie. Zmieniały się również wymogi związane z koniecznością dokumentowania pracy szkoły, dyrektora i nauczycieli. W kontekście pojawienia się uczniów z Ukrainy, listu do szkół skierowanego przez  Ministra Edukacji i Nauki odnośnie prowadzenia dokumentacji, a także rzeczywistymi potrzebami szkoły, warto poszukać odpowiedzi na pytania nurtujące każdego dyrektora: – […]

Więcej