Konferencje
Ośrodek Edukacji Profilaktycznie.pl

Instytucja szkoleniowa Grupa Profilaktycznie.pl została wpisana do Rejestru  Instytucji Szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym: 2.30/00363/2017

Ośrodek Edukacji działający w ramach Grupy Profilaktycznie.pl organizuje konferencje i szkolenia  dla dyrektorów szkół, nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych, pracowników ośrodków pomocy społecznej, urzędników i członków komisji rozwiązywania problemów alkoholowych. Współpracujemy z najlepszymi trenerami i prelegentami, posiadającymi niezbędną wiedzę teoretyczną i praktyczną.  Wykładowcy posiadają doświadczenie praktyczne w zakresie przepisów i rozwiązań, w zakresie których szkolą. W konferencjach zorganizowanych przez Grupa Profilaktycznie.pl w 2016 i 2017 roku wzięło udział ponad tysiąc osób, reprezentujących kilkaset szkół i instytucji z terenu całej Polski.  Cykl szkoleń „Szkolny program wychowawczy i program profilaktyki”,”Autorytet dyrektora szkoły”, „Neurodydaktyka w praktyce”, „Zagadnienia prawne związane z działalnością komisji rozwiązywania problemów alkoholowych”, „Kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych” czy  „Jak poprawnie wydatkować środki z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych”  to tylko niektóre z naszych szkoleń docenionych przez nauczycieli i urzędników. Poniżej w formie graficznej przedstawiamy aktualne konferencje i szkolenia.

ABC pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole z uwzględnieniem zadań edukacji włączającej
  • 30-03-2023

W ostatnich latach rośnie liczba uczniów wymagających wsparcia edukacyjnego. Jak szacuje Ministerstwo Edukacji i Nauki ok. 31% uczniów ma specjalne potrzeby edukacyjne z różnych powodów np. niepełnosprawności, problemów w nauce czy zachowaniu.  Edukacja włączająca rozumiana jest jako podejście w procesie kształcenia i wychowania, którego celem jest zwiększanie szans edukacyjnych wszystkich osób uczących się poprzez zapewnianie […]

Więcej
Niezbędne zapisy w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w statucie, planie nadzoru pedagogicznego i innych dokumentach placówki oświatowej
  • 20-03-2023

Niezbędną zawartość statutu szkoły określa art. 98 ustawy prawo oświatowe. Wśród zapisów niezbędnych do wprowadzenia w statucie znajdziemy:  „cele i zadania szkoły wynikające z przepisów prawa oraz sposób ich wykonywania, w tym w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, organizowania opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi…”. Z kolei zadania dyrektora placówki nie dotyczą tylko kontroli dokumentacji związanej z zakresem realizowanych przez specjalistów […]

Więcej
Niezbędne zapisy w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w statucie, planie nadzoru pedagogicznego i innych dokumentach placówki oświatowej
  • 13-03-2023

Niezbędną zawartość statutu szkoły określa art. 98 ustawy prawo oświatowe. Wśród zapisów niezbędnych do wprowadzenia w statucie znajdziemy:  „cele i zadania szkoły wynikające z przepisów prawa oraz sposób ich wykonywania, w tym w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, organizowania opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi…”. Z kolei zadania dyrektora placówki nie dotyczą tylko kontroli dokumentacji związanej z zakresem […]

Więcej
Ochrona i wzmacnianie zdrowia psych. dzieci i młodzieży – jak uczyć i wychowywać, kształtując postawy ukierunkowane na prawdę i dobro oraz podejmowanie odpowiedzialnych decyzji
  • 28-02-2023

Z badań wynika, że pogarsza się stan zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Pandemia, a w jej konsekwencji izolacja, brak wsparcia od dorosłych, problemy z nauką w szkole, stresujące wydarzenia życiowe i problemy w relacjach z rówieśnikami są przyczyną m.in. rosnącej liczby zachowań samobójczych. Dane Policji za 2021 rok pokazują gwałtowny wzrost zachowań samobójczych wśród młodych […]

Więcej
Ocena efektywności udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej, po pierwszym semestrze
  • 23-01-2023

Obowiązkiem nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów, udzielających w swoich placówkach pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży, jest przeprowadzanie oceny jej efektywności. Obowiązek wynika z poniższych przepisów. W rozporządzeniu MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym czytamy: […]

Więcej
Ocena efektywności udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej, po pierwszym semestrze
  • 12-01-2023

Obowiązkiem nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów, udzielających w swoich placówkach pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży, jest przeprowadzanie oceny jej efektywności. Obowiązek wynika z poniższych przepisów. W rozporządzeniu MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym czytamy: […]

Więcej
Ochrona i wzmacnianie zdrowia psych. dzieci i młodzieży – jak uczyć i wychowywać, kształtując postawy ukierunkowane na prawdę i dobro oraz podejmowanie odpowiedzialnych decyzji.
  • 14-12-2022

Szanowni Państwo, Dyrektor placówki oświatowej powinien uwzględnić w dokumentach szkolnych przygotowanych na dany rok szkolny, realizację kierunków polityki oświatowej państwa. Wśród kierunków wskazanych przez MEiN na rok szkolny 2022/2023 znajdziemy m.in. następujące punkty: – ochrona i wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, – wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, […]

Więcej
Budowa przedszkolnej procedury i dokumentacji udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej po zmianach prawnych. Perspektywa dyrektora, specjalistów i nauczycieli
  • 08-12-2022

Szanowni Państwo,  Informujemy, że z uwagi na chorobę Pani prelegent szkolenie planowane pierwotnie w dn. 8 grudnia br. odbędzie się w dn. 15 grudnia w godz. 11.00 – 13.00. Wraz z początkiem roku szkolnego weszły w życie zmienione przepisy prawne w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Zmodyfikowano szereg przepisów, wprowadzono nowe stanowisko w zakresie pomocy p-p […]

Więcej
Jak prawidłowo wydatkować środki z opłat za sprzedaż alkoholu? Prawne aspekty finansowania gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii – II termin
  • 01-12-2022

Szanowni Państwo, Grudzień to czas uchwalania budżetów miast i gmin, to też czas uchwalania i przygotowywania gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. To ważne aby znać właściwe zasady realizacji zadań gminnych programów i zasady wydatkowania środków zapisanych do realizacji programu. Dlatego w dn. 1 grudnia br. zapraszamy koordynatorów ds. profilaktyki, członków gminnych komisji […]

Więcej
Budowa szkolnej procedury i dokumentacji udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej po zmianach prawnych. Perspektywa dyrektora, specjalistów i nauczycieli
  • 30-11-2022

Wraz z początkiem roku szkolnego weszły w życie zmienione przepisy prawne w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Zmodyfikowano szereg przepisów, wprowadzono nowe stanowisko w zakresie pomocy p-p czyli pedagoga specjalnego. Zmodyfikowano wykaz zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli: pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych. Wprowadzono nowe […]

Więcej