Konferencje
Ośrodek Edukacji Profilaktycznie.pl

Instytucja szkoleniowa Grupa Profilaktycznie.pl została wpisana do Rejestru  Instytucji Szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym: 2.30/00363/2017

Ośrodek Edukacji działający w ramach Grupy Profilaktycznie.pl organizuje konferencje i szkolenia  dla dyrektorów szkół, nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych, pracowników ośrodków pomocy społecznej, urzędników i członków komisji rozwiązywania problemów alkoholowych. Współpracujemy z najlepszymi trenerami i prelegentami, posiadającymi niezbędną wiedzę teoretyczną i praktyczną.  Wykładowcy posiadają doświadczenie praktyczne w zakresie przepisów i rozwiązań, w zakresie których szkolą. W konferencjach zorganizowanych przez Grupa Profilaktycznie.pl w 2016 i 2017 roku wzięło udział ponad tysiąc osób, reprezentujących kilkaset szkół i instytucji z terenu całej Polski.  Cykl szkoleń „Szkolny program wychowawczy i program profilaktyki”,”Autorytet dyrektora szkoły”, „Neurodydaktyka w praktyce”, „Zagadnienia prawne związane z działalnością komisji rozwiązywania problemów alkoholowych”, „Kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych” czy  „Jak poprawnie wydatkować środki z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych”  to tylko niektóre z naszych szkoleń docenionych przez nauczycieli i urzędników. Poniżej w formie graficznej przedstawiamy aktualne konferencje i szkolenia.

Diagnoza czynników chroniących i czynników ryzyka podstawą ewaluacji programu wychowawczo-profilaktycznego.
  • 14-06-2023

Artykuł 26 ustawy prawo oświatowe nakłada na dyrektorów szkoły  obowiązek corocznej diagnozy w zakresie występujących w środowisku szkolnym potrzeb rozwojowych uczniów, w tym czynników chroniących i czynników ryzyka. Coroczna ewaluacja programu wychowawczo-profilaktycznego powinna być oparta o wyniki tej diagnozy. W trakcie szkolenia otrzymają Państwo wyniki aktualnych badań dotyczących kondycji psychicznej dzieci i młodzieży na reprezentacyjnej […]

Więcej
Podsumowanie i ewaluacja udzielanej pomocy psychologiczno -pedagogicznej na zakończenie roku szkolnego
  • 07-06-2023

Obowiązujące rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach  z późn. zm. mówi w  § 20 pkt 9 „Nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści udzielający pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniowi oceniają efektywność udzielonej pomocy i formułują wnioski dotyczące dalszych działań mających […]

Więcej
Wsparcie i profilaktyka wobec autodestrukcyjnych zachowań uczniów – jak pomagać i reagować na samouszkodzenia i zachowania samobójcze uczniów?
  • 29-05-2023

Z badań wynika, że pogarsza się stan zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Dane Policji za 2022 rok pokazują rosnącą liczbę zachowań samobójczych wśród młodych osób. W samym 2022 roku na swoje życie targnęły się 2 093 osoby do 18. roku życia, w tym 85 dzieci młodszych niż 13 lat. Z kolei z danych opracowanych na […]

Więcej
Ocenianie i dostosowanie wymagań dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
  • 27-04-2023

Wśród wskazanych kierunków realizacji polityki oświatowej Państwa w roku szkolnym 2022/2023 znajdziemy zapis, który mówi o „podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom i uczniom w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych.”. Na takie działania zasługują przede wszystkim uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W ustawie o systemie oświaty czytamy „nauczyciel jest obowiązany […]

Więcej
ABC pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu z uwzględnieniem zadań edukacji włączającej.
  • 03-04-2023

W ostatnich latach rośnie liczba dzieci wymagających wsparcia edukacyjnego. Przedszkole aby funkcjonować jako placówka publiczna musi m.in. przeprowadzać rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności (rodzic może ubiegać się o przyjęcie dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi do każdego przedszkola), a dyrektor powinien przyjąć dziecko jeśli ma warunki, bo odpowiada za organizację pracy w przedszkolu, […]

Więcej
ABC pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole z uwzględnieniem zadań edukacji włączającej
  • 30-03-2023

W ostatnich latach rośnie liczba uczniów wymagających wsparcia edukacyjnego. Jak szacuje Ministerstwo Edukacji i Nauki ok. 31% uczniów ma specjalne potrzeby edukacyjne z różnych powodów np. niepełnosprawności, problemów w nauce czy zachowaniu.  Edukacja włączająca rozumiana jest jako podejście w procesie kształcenia i wychowania, którego celem jest zwiększanie szans edukacyjnych wszystkich osób uczących się poprzez zapewnianie […]

Więcej
Niezbędne zapisy w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w statucie, planie nadzoru pedagogicznego i innych dokumentach placówki oświatowej
  • 20-03-2023

Niezbędną zawartość statutu szkoły określa art. 98 ustawy prawo oświatowe. Wśród zapisów niezbędnych do wprowadzenia w statucie znajdziemy:  „cele i zadania szkoły wynikające z przepisów prawa oraz sposób ich wykonywania, w tym w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, organizowania opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi…”. Z kolei zadania dyrektora placówki nie dotyczą tylko kontroli dokumentacji związanej z zakresem realizowanych przez specjalistów […]

Więcej
Niezbędne zapisy w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w statucie, planie nadzoru pedagogicznego i innych dokumentach placówki oświatowej
  • 13-03-2023

Niezbędną zawartość statutu szkoły określa art. 98 ustawy prawo oświatowe. Wśród zapisów niezbędnych do wprowadzenia w statucie znajdziemy:  „cele i zadania szkoły wynikające z przepisów prawa oraz sposób ich wykonywania, w tym w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, organizowania opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi…”. Z kolei zadania dyrektora placówki nie dotyczą tylko kontroli dokumentacji związanej z zakresem […]

Więcej
Ochrona i wzmacnianie zdrowia psych. dzieci i młodzieży – jak uczyć i wychowywać, kształtując postawy ukierunkowane na prawdę i dobro oraz podejmowanie odpowiedzialnych decyzji
  • 28-02-2023

Z badań wynika, że pogarsza się stan zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Pandemia, a w jej konsekwencji izolacja, brak wsparcia od dorosłych, problemy z nauką w szkole, stresujące wydarzenia życiowe i problemy w relacjach z rówieśnikami są przyczyną m.in. rosnącej liczby zachowań samobójczych. Dane Policji za 2021 rok pokazują gwałtowny wzrost zachowań samobójczych wśród młodych […]

Więcej