Katowice – Zmiana ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – nowe zadania KRPA i gmin

W 2018 roku weszło w życie kilka zmian w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Są to zmiany istotne dla codziennej pracy i działania gmin oraz komisji rozwiązywania problemów alkoholowych

To dlatego zapraszamy pełnomocników ds. profilaktyki i dyrektorów OPS, członków komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, pracowników urzędów zajmujących się wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, radnych i przedstawicieli władz wykonawczych JST na szkolenie:

„Zmiana ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi  – nowe zadania KRPA i gmin”.

Szkolenie odbędzie się 16 kwietnia 2018 r., w Centrum Biurowo – Konferencyjnym przy ul. Moniuszki 7, Katowice

Szkolenie jest związane z wątpliwościami, jakie nasuwają się w stosowaniu przepisów ustawy z dnia 26 października 1982 r.  o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2016 r., poz. 487 ze zm.) w związku z ostatnimi nowelizacjami tej ustawy.

W dniu 1.01.2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017r. poz. 2439). W wyniku tej nowelizacji, do ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi został wprowadzony przepis, który potwierdza uprawnienie gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych do przetwarzania danych osobowych (w tym danych tzw. wrażliwych) w zakresie niezbędnym do realizacji zadań związanych z procedurą zobowiązania do poddania się leczeniu odwykowemu. Zmianie ulegała także jedna z przesłanek społecznych w procedurze zobowiązania do leczenia odwykowego (przesłanka uchylania się od pracy została zastąpiona przesłanką uchylania się od zaspokajania potrzeb rodziny). Zmienił się także przepis art. 14 ust. 4 w/w ustawy, który rozwinął wyjątek od zakazu sprzedaży napojów alkoholowych w środkach transportu publicznego.

W dniu 5.01.2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 12 października 2017 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego, ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2017 r. poz. 2245), na gruncie której najważniejszą zmianą jest wprowadzenie art. 30a, który przyznał sądowi możliwość zarządzenia przeprowadzenia przez kuratora sądowego wywiadu środowiskowego do celów związanych z postępowaniem o zobowiązanie do leczenia odwykowego.

W dniu 9 marca 2018 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 310). Nowelizacja ta wprowadza szereg bardzo istotnych zmian związanych z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (dot. sprzedaży napojów alkoholowych na imprezach masowych; zmiana definicji zezwolenia cateringowego) oraz uchwałami gminy w tematyce związanej z alkoholem (zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwo wchodzi do tzw. „limitów”; możliwość uchwalenia innych limitów dla poszczególnych jednostek pomocniczych gminy; możliwość wprowadzenia ograniczenia sprzedaży napojów alkoholowych w godzinach nocnych). Ustawa zmieniająca wprowadziła także zakaz spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych.

W toku konferencji/szkolenia zostaną omówione – krok po kroku – wszystkie wspomniane powyżej zmiany.

Udział w szkoleniu opłacany ze środków publicznych jest zwolniony z VAT.

Koszt udziału w szkoleniu to 299 zł lub 279 zł netto w zależności od liczby uczestników z danej instytucji. Szkolenie rozpoczyna się rejestracją uczestników o godz. 10.00 a kończy o godzinie 13.45 obiadem. Organizatorzy zapewniają materiały szkoleniowe, serwis kawowy, obiad oraz certyfikat poświadczający udział w szkoleniu. W przypadku wyczerpania limitu miejsc, o zakwalifikowaniu na szkolenie decydować będzie kolejność zgłoszeń. Wypełniony formularz zgłoszeniowy prosimy wysyłać maksymalnie do 10 kwietnia br. na adres email wskazany w formularzu.

Zaproszenie >>>

Program i prelegent >>>

Formularz zgłoszeniowy >>>

Informacje organizacyjne >>>