Katowice – Ewaluacja programu wychowawczo – profilaktycznego szkoły i placówki.

Od roku obwiązuje nowe prawo oświatowe, które wprowadziło konieczność połączenie programu profilaktyki i programu wychowawczego szkoły w jeden dokument. Nowelizacja wprowadziła obowiązek corocznej ewaluacji już uchwalonego programu wychowawczo-profilaktycznego. Szkolenie składa się z dwóch bloków tematycznych. Część pierwsza, to wprowadzenie do istoty ewaluacji, przedstawienie jej rodzajów wraz z uzasadnieniem co ma znaczenie w kontekście analizy jakości programu oraz omówienie zasad prowadzenia ewaluacji. Cześć druga, poświęcona będzie pomiarowi w ewaluacji. Prelegent wskaże, jak przeprowadzić dobór i zastosować metody i narzędzia diagnostyczne. Uczestnicy dowiedzą się również o sposobach prowadzenia badań, uzyskają wiedzę, która pomoże opracować raport z ewaluacji.

Konferencja odbędzie się 14 maja w Centrum Biurowo – Konferencyjnym przy ul. Moniuszki 7, Katowice
(w pobliżu Dworca Głównego PKP).

W trakcie szkolenia zaprezentowane zostaną informacje związane z prowadzeniem ewaluacji programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły, odniesione do standardów ewaluacji. Kolejno omówione zostaną rodzaje ewaluacji: celu, wyniku, procesu działań wychowawczych i profilaktycznych ze zwróceniem uwagi na zasadność i wybór określonego rodzaju.  Przedstawiona zostanie procedura 12 kroków, pozwalająca w sposób logiczny usystematyzować planowane działania ewaluacyjne. Druga część szkolenia koncentrować się będzie na sposobach pomiaru skuteczności realizowanych działań. Zaprezentowane zostaną rodzaje metod ewaluacyjnych i przykładowe narzędzia pomiaru. Kolejno omówione zostaną zasady prowadzenia badań, zbierania danych i ich analiza, a następnie wykorzystanie informacji płynących z ewaluacji do modyfikacji programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły. 

Udział w konferencji opłacany ze środków publicznych jest zwolniony z VAT.

Koszt udziału w konferencji to 289 zł lub 309 zł netto w zależności od liczby uczestników z danej instytucji. Opłata za szkolenie może być pokryta ze środków szkoły lub ze środków przewidzianych w gminnym/miejskim programie profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi.

Konferencja rozpoczyna się rejestracją uczestników o godz. 10.00 a kończy o godzinie 13.45 obiadem. Organizatorzy zapewniają materiały szkoleniowe, serwis kawowy, obiad oraz certyfikat poświadczający udział w konferencji. W przypadku wyczerpania limitu miejsc, o zakwalifikowaniu na konferencję decydować będzie kolejność zgłoszeń. Wypełniony formularz zgłoszeniowy prosimy wysyłać maksymalnie do  10 maja br. na adres email wskazany w formularzu.

Zaproszenie >>>

Program i prelegent >>>

Formularz zgłoszeniowy >>>

Informacje organizacyjne >>>