Ewaluacja programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły i placówki

Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły lub placówki podlega corocznej ewaluacji. Uczestnicy cyklu kilkunastu  szkoleń w całej Polsce dowiedzieli się jak właściwie przeprowadzić ewaluację, poznali sposoby pomiaru skuteczności realizowanych działań.

Uczestnikami szkoleń byli dyrektorzy, pedagodzy i psychologowie szkolni, nauczyciele zaangażowani w pracę zespołów profilaktyczno-wychowawczych w poszczególnych szkołach czy placówkach oświatowych.

W trakcie szkolenia zaprezentowane zostały informacje związane z prowadzeniem ewaluacji programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły, odniesione do standardów ewaluacji. Kolejno omówione zostały rodzaje ewaluacji: celu, wyniku, procesu działań wychowawczych i profilaktycznych ze zwróceniem uwagi na zasadność i wybór określonego rodzaju. Przedstawiona została również procedura 12 kroków, pozwalająca w sposób logiczny usystematyzować planowane działania ewaluacyjne. Druga część szkolenia koncentrowała się  na sposobach pomiaru skuteczności realizowanych działań. Zaprezentowane zostały rodzaje metod ewaluacyjnych i przykładowe narzędzia pomiaru. Kolejno omówione zostały zasady prowadzenia badań, zbierania danych i ich analiza, a następnie wykorzystanie informacji płynących z ewaluacji do modyfikacji programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły.

dr Wiesław Poleszak prezentuje założenia ewaluacji programu wychowawczo-profilaktycznego uczestnikom szkolenia w Rzeszowie

 

Szkolenia prowadzili:

dr Wiesław Poleszak

Psycholog, adiunkt w Pracowni Psychoprofilaktyki i Pomocy Psychologicznej na wydziale Pedagogiki i Psychologii WSEI w Lublinie; trener Instytutu Konsultantów Europejskich i Ośrodka
Rozwoju Człowieka Fundacji „Masz Szansę”; wykładowca i trener w ramach studiów podyplomowych z psychoprofilaktyki i profilaktyki uzależnień (UMCS, UKSW, SWPS). Wraz z prof. dr hab. Zbigniewem Gasiem autor publikacji, „Opracowujemy i ewaluujemy program wychowawczo-profilaktyczny szkoły” wydanej w 2017 roku na zlecenie rządowego Ośrodka Rozwoju Edukacji.
Trener edukator w zakresie organizowania profilaktyki środowiskowej, autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu wychowania i profilaktyki. Specjalizuje się w problematyce relacji rówieśniczych, interwencji wychowawczej oraz w zakresie wsparcia psychologicznego w środowisku szkolnym i studenckim. Autor koncepcji i realizator Akademickiego Centrum Wsparcia UMCS i Akademickiego Centrum Wsparcia Rówieśniczego WSEI gdzie realizowana jest idea rówieśniczej pomocy studenckiej.
Na zlecenie MEN prowadził szkolenia z zakresu tworzenia Szkolnego Programu Profilaktyki i Szkolnego Programu Wychowania, budowania zespołów interdyscyplinarnych oraz profilaktyki i wsparcia ucznia zdolnego. Współpracuje z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji przy tworzeniu standardów nowego programu wychowawczo-profilaktycznego dla szkół.

dr Monika Baryła-Matejczuk

Psycholog, adiunkt w Pracowni Psychoprofilaktyki i Pomocy Psychologicznej Wydziału Pedagogiki i Psychologii WSEI w Lublinie.
Autorka publikacji z zakresu konstruowania szkolnych programów profilaktyki (m.in. „Konstruowanie szkolnego programu profilaktyki aktualnym zadaniem szkoły” opracowanie na zlecenie ORE), prac z zakresu psychoprofilaktyki i pomocy psychologicznej, osobowościowego i profesjonalnego funkcjonowania nauczy-cieli.
Członek zespołu Prof. dr hab. Zbigniewa Gasia, który współpracował z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji przy opracowywaniu standardów nowego programu wychowawczo-profilaktycznego dla szkół i placówek oświatowych.
Trener i psychoedukator Ośrodka Rozwoju Człowieka i Psychoedukacji Fundacji „Masz Szansę”, trener kompetencji zawodowych (Competence and talent assessment in SMEs), trener z zakresu wykorzystania metodologii “Learning from Analogies”.
Przygotowuje i realizuje krajowe i międzynarodowe projekty naukowe i wdrożeniowe.
Współpracuje z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji, Centrum Diagnozy i Terapii. Autorka scenariusza profilaktycznej, internetowej gry decyzyjnej mającej na celu przeciwdziałanie mowie nienawiści w sieci (Cybro – Interactive HateOver Game).