Ewaluacja programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły i placówki oświatowej – szkolenie stacjonarne w Warszawie

Prawo oświatowe nakłada na szkoły obowiązek przeprowadzenia przynajmniej raz w roku ewaluacji programu wychowawczo- profilaktycznego szkoły. Program opracowuje się na podstawie wyników corocznej diagnozy w zakresie występujących w środowisku szkolnym potrzeb rozwojowych uczniów, w tym czynników chroniących i czynników ryzyka, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń związanych z używaniem substancji psychotropowych, środków zastępczych oraz nowych substancji psychoaktywnych.

Od ponad dwóch lat polska edukacja boryka się z problemami, które przyniosła pandemia Covid, zdalne i hybrydowe nauczanie. Rok 2022 przyniósł niespodziewane doświadczenie wojny, pracy z dziećmi, które doświadczyły traumy. Dlatego w programie najbliższego szkolenia znajdą się zagadnienia dotyczące istoty kryzysu (identyfikacji, indywidualnego i grupowego wsparcia w sytuacji kryzysu) oraz  zagadnienia traumy (rozpoznawania na różnych etapach rozwoju). W szkolenie włączymy również treści dotyczące integracji klasy z uczniami trudno adaptującymi się, z uczniami z innych krajów.

To dlatego w dn. 6 czerwca br. zapraszamy Państwa na szkolenie stacjonarne w Warszawie:

Ewaluacja programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły i placówki oświatowej”.

Szkolenie odbędzie się na SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym, ul. Chodakowska 19/31 w Warszawie.

W ramach szkolenia przedstawimy odpowiedzi na zasadnicze pytania, konieczne do poprawnego zamknięcia dokumentacji roku szkolnego związanej z programem wychowawczo-profilaktycznym szkoły. Jednocześnie dostarczymy gotowych propozycji narzędzi i sposobów badania (zbierania danych) oraz ewaluacji. Powyższe zadania szkoły związane z wychowaniem i profilaktyką osadzimy w realiach aktualnych problemów oświaty.

I. Co ewaluujemy? – cel i istota programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły, podstawy prawne. Przykładowy model konstrukcji wraz z przykładami.

 II. Czym jest ewaluacja? – cel, rozumienie ewaluacji. Dostosowanie rodzaju ewaluacji do specyfiki programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły i specyfiki oddziaływań wychowawczo-profilaktycznych. Podstawowe kroki działań prowadzące do skutecznego przeprowadzenia ewaluacji.

III.   Jak realizować zadania szkoły w czasie permanentnego kryzysu? Jak wspierać osoby doświadczające kryzysu i traumy? Jak integrować klasę z uczniami trudno adaptującymi się, z uczniami z innych krajów?  Przybliżymy warunki diagnozy, potrzebne narzędzia, specyfika badań oraz przygotowanie raportu, który zapewni nam właściwe rozwiązania.

Szkolenie poprowadzą dr Monika Baryła – Matejczuk i dr Wiesław Poleszak, współpracownicy ORE, autorzy wielu publikacji na temat opracowywania programu wychowawczo-profilaktycznego. Więcej o prelegentach w załączniku: program i prelegenci.

Szkolenie odbędzie się 6 czerwca 2022 r. rozpoczyna się rejestracją uczestników o 10.00 a kończy obiadem serwowanym od godziny 13.45. Organizatorzy zapewniają materiały szkoleniowe, serwis kawowy, obiad oraz certyfikat poświadczający udział w szkoleniu.

Udział w szkoleniu opłacany ze środków publicznych jest zwolniony z VAT.

Koszt udziału w szkoleniu to 398 zł netto.  Wypełniony formularz zgłoszeniowy prosimy wysyłać maksymalnie 1 czerwca br. na adres email wskazany w formularzu. Po zakończonym szkoleniu istniej możliwość konsultacji i zadawania pytań prowadzącym.

Zaproszenie

Program i prelegent

Formularz zgłoszeniowy

Informacje organizacyjne