Białystok – Program wychowawczo – profilaktyczny szkoły i placówki – diagnoza, budowa, aspekty praktyczne.

W styczniu 2017 roku weszła w życie nowelizację prawa oświatowego, która nakłada obowiązek połączenia programu profilaktyki i programu wychowawczego w jeden dokument oraz wprowadzenie przy jego opracowaniu konieczności diagnozy problemów szkolno-środowiskowych, wychowawczych i profilaktycznych. Nowy jednolity program powinien tworzyć spójną całość odziaływań wychowawczo-profilaktycznych prowadzonych przez szkołę, z dostosowaniem do potrzeb rozwojowych i możliwości uczniów i całego środowiska szkolnego. To dlatego Ośrodek Edukacji działający w ramach Grupy Profilaktycznie.pl zaprasza Państwa do udziału w konferencji oświatowej:

„ Program wychowawczo – profilaktyczny szkoły i placówki – diagnoza, budowa, aspekty praktyczne”.

Konferencja odbędzie się 25 września 2017, w sali konferencyjnej  Hotelu Branicki * * * *
ul. Zamenhofa 25, Białystok.

W ramach konferencji dowiedzą się Państwo jaka powinna być procedura opracowywania programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły aby była zgodna ze standardem wypracowanym przez ORE. Zgodnie z przyjętą koncepcją odzwierciedla ona najważniejsze aspekty wychowania i profilaktyki w środowisku szkolnym a sam program stanowić będzie narzędzie regulujące działania wychowawcze i profilaktyczne w środowisku szkolnym. Omówione zostaną kluczowe warunki, które muszą być spełnione aby osiągnąć cel procesu, a także pięć etapów procedury opracowywania. Druga część szkolenia dotyczyć będzie miejsca diagnozy z w całym procesie konstruowania nowego programu wychowawczo-profilaktycznego, wyjaśnienia istoty, jej metod i sposobu prowadzenia, a także omówienia standardów ewaluacyjnych, niezbędnych do uzyskania wiarygodnych wyników ewaluacji. 

Koszt udziału w konferencji to: 299 zł netto + 23%VAT W przypadku zgłoszenia dwóch lub więcej osób z jednej instytucji, koszt konferencji wynosi 269 zł netto/osobę+ 23%VAT.

Udział w  konferencji opłacany ze środków publicznych jest zwolniony z VAT.

Konferencja rozpoczyna się o godz. 10.00 a kończy o godzinie 13.30 obiadem serwowanym w restauracji. Organizatorzy zapewniają materiały szkoleniowe, serwis kawowy, obiad oraz certyfikat poświadczający udział w konferencji. W przypadku wyczerpania limitu miejsc, o zakwalifikowaniu na konferencję decydować będzie kolejność zgłoszeń. Wypełniony formularz zgłoszeniowy prosimy wysyłać do do 21.09.2017 , na adres email wskazany w formularzu.

Zaproszenie >>>

Program i prelegenci >>>

Formularz zgłoszeniowy >>>

Informacje organizacyjne >>>